Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2022/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallisesta ikäohjelmasta vuoteen 2030

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, p. 029 5163549

Asia

Väestön ikääntymiseen varautumiseksi vuonna 2020 laadittiin Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030: Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Ikäohjelman keskeisinä vaikuttavuustavoitteina on suunnata ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia iäkkäälle väestölle ja riskiryhmille, pidentää ikääntyvien työikäisten toimintakykyä ja työuria, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, lisätä ja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus, tehokkaampi koordinaatio ja taloudellinen kestävyys, lisätä asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä ja nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä. Vuonna 2020 laaditussa ikäohjelmassa on kirjattu, että valmistellaan ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi ikäohjelman jatkotavoitteista ja keinoista vuoteen 2030 saakka. Periaatepäätöksen lähtökohtana on, että toimet väestön ikääntymiseen varautumiseksi edelleen tähtäisivät asetettujen vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseen. Läpileikkaavina teemoina on iäkkäiden henkilöiden ihmisoikeuksien, itsemääräämisoikeuden, osallisuuden, voimavarojen ja elämänlaadun vahvistaminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, iäkkäiden henkilöiden yksilöllisten ominaisuuksien, yhdenvertaisuuden ja tarpeiden sekä iäkkään väestön moninaisuuden parempi huomioiminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, ikääntymiseen liittyviin asenteisiin vaikuttaminen ja sukupolvien välisten suhteiden syventäminen, ikääntyminen ja ikäihmisen elämä nähdään itseisarvona, väestön ikääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien tunnistaminen ja käyttäminen, kerättävän tiedon luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden parantaminen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen toiminnan laadun varmistamiseksi ja tietojohtamisen tueksi. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää poikkihallinnollisia toimia kaikilla hallinnonaloilla ja pitkäjänteistä työskentelyä yli hallituskausien. Periaatepäätöksessä esitellään periaatteet Kansallisen ikäohjelman toteuttamisessa, toimeenpanosuunnitelma vuosille 2023–2027 sekä alustavat toimenpide-ehdotukset vuosille 2027–2030.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Kansallisesta ikäohjelmasta vuoteen 2030

Vaikutukset

Periaatepäätös sisältää useita ehdotuksia toimenpiteistä, joilla vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen pyritään tulevien hallituskausien aikana. Toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.