Maa- ja metsätalousministeriön asetus MMM/2022/185

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista vuosina 2023 ja 2024

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. +358 295 162 300

Asia

Esitetään annettavaksi uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista asetuskaudeksi 2023-2024. Nykyisen asetuksen (1157/2021) voimassaolo päättyy 31.12.2022. Kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) luovutettavista julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen tulee vastata suoritteiden tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Suoritteista perittäviin maksuihin ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä tarkistuksia siten, että teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavien joidenkin suoritteiden hintoja esitetään korotettaviksi keskimäärin 4,7 %.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Asetuskauden 2023-2024 julkisoikeudellisista suoritteista saatavat tulot on arvioitu noin 30,7 miljoonaksi euroksi. Kiinteistötietojärjestelmän suoritteiden tulokertymä on ehdotetuilla maksuilla asetuskautena kustannusvastaava. Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista kertyvät maksu kirjataan Maanmittauslaitoksen nettobudjetoidulle toimintamenomomentille 30.70.01. Maanmittauslaitos tulouttaa kiinteistörekisteriä pitäville kunnille osuudet maksutuloista kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamista koskevan asetuksen mukaisesti. Maanmittauslaitoksen osuus kustannuksista sisältyy Maanmittauslaitoksen nettoperiaatteella budjetoituun toimintamenomomenttiin 30.70.01.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.