Hallituksen esitys STM/2022/209

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

HE 312/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Lakimies, esittelijä Sirkka Sivula, p. +35 8295163007

Asia

Kehitysvammalakiin ehdotetaan tehtäväksi palveluiden jatkuvuuden turvaavat välttämättömimmät muutokset erityishuoltopiirien purkautuessa ja hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa uusina organisaatioina vuoden 2023 alussa. Muutoksia ehdotetaan, koska eduskunta ei ehdi käsitellä vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta siten, että se voisi tulla voimaan 1.1.2023. Esityksellä on tarkoitus mahdollistaa erityishuollon toteuttaminen kehitysvammapsykiatrian osastoilla. Muutos mahdollistaisi välttämättömien rajoitustoimenpiteiden käyttämisen ja tahdosta riippumattoman erityishuollon toteuttamisen osastoilla siten, että asiakkaan oikeusturva toteutuu. Sääntelytarve liittyy erityisesti HUS:n toimimiseen palveluntuottajana. Hyvinvointialueilla säilyisi järjestämisvastuu toiminnasta. Esityksellä on lisäksi tarkoitus mahdollistaa vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä loma-aikaisen toiminnan järjestäminen kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä ilman hankintalain edellyttämää hankintaprosessia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi hyvinvointialueilla erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisista moniammatillisista asiantuntijaryhmistä, joista toinen olisi erityishuollon toteuttamisesta vastaava moniammatillinen asiantuntijaryhmä ja toinen olisi erityishuoltoon liittyviä päätöksiä tekevä moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Ryhmien eriyttäminen on kehitysvammaisen henkilön oikeusturvan kannalta tärkeää erityisesti tahdosta riippumattomassa erityishuollossa. VOIMAANTULO Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta.

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Esityksellä ei olisi taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.