Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/132

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta (HE 181/2022 vp; EV 137/2022 vp)

HE 181/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Kaisu Harju-Kolkka, p. 029 5163245

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.