Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/74

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi; (HE 151/2022 vp; EV 157/2022 vp)

HE 151/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Marja-Leena Härkönen, p. 029 5488297

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 9 kap. 1 och 10 § i polislagen
 3. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 22 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 5. Laki mielenterveyslain 31 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 31 § i mentalvårdslagen
 7. Laki vankeuslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 1 kap. 11 § i fängelselagen
 9. Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 38 § i lagen om övervakad frihet på prov
 11. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 24 ja 35 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 24 och 35 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder
 13. Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 20 ja 30 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 20 och 30 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff
 15. Laki pakkokeinolain 2 luvun 12 j §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 2 kap. 12 j § i tvångsmedelslagen
 17. Laki ulosottokaaren 3 luvun muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 3 kap. i utsökningsbalken
 19. Laki asevelvollisuuslain 125 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 125 § i värnpliktslagen
 21. Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 38 a §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 38 a § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
 23. Laki siviilipalveluslain 103 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 103 § i civiltjänstlagen
 25. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 253 ja 254 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 253 och 254 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 27. Laki eräiden poliisin virka-apukustannusten korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
 28. Lag om upphävande av lagen om ersättande av vissa kostnader för av polis lämnad handräckning

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.