Valtioneuvoston asetus VM/2022/259

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Budjettineuvos Juha Halonen, p. +35 8295530435

Asia

Valtion talousarviosta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1243/1992) ehdotetaan tehtäväksi kolme muutosta. Muutoksista kaksi liittyy kilpailulain (948/2011) 30 d §:n (659/2021) säännöksiin velvollisuudesta pitää erillistä kirjanpitoa kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta sekä velvollisuudesta esittää em. toiminnasta tilinpäätöksen liitetiedoissa tuloslaskelma ja kuvaus kustannuslaskennan periaatteista. Kilpailulain säännökset ovat jo itsestään valtion kirjanpitoyksiköitä velvoittavia, mutta nyt ehdotettavalla muutoksella varmistettaisiin, että talousarvioasetukseen sisältyisi kattavasti kirjanpitoyksiköiden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat säännökset myös kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toiminnan osalta. Kolmas muutos liittyy valtion rahoituslaskelman laatimisen yhteydessä tapahtuvien valtion sisäisten rahoitustapahtumien eliminointien käsittelyyn ja esittämiseen rahoituslaskelmalla. Muutosehdotuksen tavoitteena on kehittää valtion sisäisten tapahtumien teknistä eliminointikäytäntöä rahoituslaskelmalla vastaamaan valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen eliminointikäytäntöjä valtion tilinpäätössä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Muutosehdotus selkeyttää kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten laadinnan säädöspohjaa ja parantaa osaltaan oikeiden ja riittävien tietojen antamista kirjanpitoyksiköiden ja valtion tilinpäätöksessä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.