Valtioneuvoston asetus LVM/2022/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri, esittelijä Iida Huhtanen, p. 029 5342613

Asia

Ilmailulta rajoitetuista alueista annettua valtioneuvoston asetusta (930/2014) sekä sen liitteitä 1-3 esitetään muutettavaksi. Asetuksen liitteessä 1 säädetään kieltoalueiden koordinaateista, liitteessä 2 rajoitusalueiden koordinaateista ja liitteessä 3 tilapäisten erillisvarausalueiden koordinaateista. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Valtioneuvoston asetus tulee päivittää vastaamaan ehdotettuja muutoksia ilmailulta rajoitettuihin alueisiin Puolustusvoimien toimintaedellytysten ja ydinvoimalaitosten toiminnan turvaamiseksi sekä ilmatilan käytön tehostamiseksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta lentoturvallisuuteen, ilmaliikenteen sujuvuuteen eikä lentomeluun.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.