Hallituksen esitys VM/2022/263

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 317/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Tea Niiranen, p. +35 8295530319

Asia

Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön maksutietoja koskeva neuvoston direktiivi. Ehdotus parantaisi veroviranomaisten mahdollisuuksia torjua ja havaita ennen kaikkea kansainväliseen verkkokauppaan liittyviä veropetoksia erityisesti arvonlisäverotuksen alalla. Tiedonantovelvollisuus koskisi laissa tarkemmin määriteltyjä maksupalveluntarjoajia kuten maksulaitoksia, sähköisen rahan liikkeellelaskijoita ja luottolaitoksia. Maksupalveluntarjoajilla olisi velvollisuus säilyttää rajat ylittäviä maksuja koskevia tietoja ja ilmoittaa ne Verohallinnolle. Maksuista raportoitaisiin sellaisia tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa maksunsaaja ja saada tietoa maksuista ja niiden alkuperästä. Verohallinto toimittaisi tiedot direktiiviin liittyvän asetuksen mukaisesti komission ylläpitämään keskusrekisteriin, jonne jäsenvaltioiden petostorjuntaviranomaisilla tulee olemaan pääsy. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Vaikutukset

Maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuuden arvioidaan kasvattavan valtion verotuloja noin 5 miljoonaa euroa vuositasolla vuoden 2024 tasossa. Ehdotettu muutos parantaisi Verohallinnon mahdollisuuksia valvoa rajat ylittävän kaupan arvonlisäveropetoksia, ja siten vähentää petoksista aiheutuvaa verovajetta. Verotuottovaikutus on arvioitu rajat ylittävän kuluttajakaupan osalta, johon ehdotetulla muutoksella arvioidaan olevan suurin vaikutus. Maksupalveluntarjoajien raportoimia tietoja voidaan käyttää myös laajemmin veropetosten ja tullin valvonnassa, millä voi olla verotuottoa kasvattava vaikutus. Muutoksesta arvioidaan aiheutuvan noin 640 000–1 040 000 euron kertaluontoiset ja noin 160 000 euron jatkuvaluontoiset hallinnolliset kustannukset Verohallinnolle. Kustannukset aiheutuvat tarvittavista järjestelmämuutoksista, tiedottamisesta ja valvonnasta. Muutoksesta aiheutuisi kustannuksia myös tiedonantovelvollisille maksupalveluntarjoajille toimitettavien tietojen kokoamisesta, toimittamisesta ja säilyttämisestä. Verohallinto on arvioinut näiden kustannusten olevan noin 80 000–130 000 euroa maksupalveluntarjoajaa kohden.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.