Valtioneuvoston selonteko MMM/2022/198

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta

VNS 15/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen, p. 029 5162104

Asia

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman tavoitteena on vahvistaa ilmastoriskien hallintaa ja yhteiskunnan ilmastonkestävyyttä määrittämällä tarkemmat tavoitteet ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja sopeutumiseksi sekä politiikkatoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma on osa ilmastolain mukaista kansallista ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää ja edistää osaltaan Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä eurooppalaisen ilmastolain kansallista toimeenpanoa. Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 kattaa keskeiset tarpeet muuttuvan ilmaston vaikutuksiin varautumiseksi ja sopeutumiseksi vuoteen 2030. Suunnitelman tavoitteet ja toimet keskittyvät kansallisen tason poikkileikkaaviin sekä sektorikohtaisesti priorisoituihin teemoihin. Lisäksi suunnitelma sisältää kansainvälisen yhteistyön sekä alue- ja kuntatason sopeutumisen vahvistamiseen tähtääviä toimia. Kyse on suunnitelmasta, jossa on pyritty arvioimaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Suunnitelmaan sisältyy sekä jo käynnistettyjä toimenpiteitä että ehdotuksia lisätoimenpiteistä, joihin ei nykyisellään ole osoitettu voimavaroja. Suunnitelman toimeenpanon käynnistäminen on siten toteuttavissa jo linjattujen resurssien puitteissa. Toimeenpanon on kuitenkin arvioitu edellyttävän lisäresursointia suunnitelmakauden aikana suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lähtökohtana on ollut saavuttaa sopeutumistavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaalla ja oikeudenmukaisella tavalla sisällyttämällä ilmastoriskien hallinnan ja ilmastonkestävyyden vahvistaminen osaksi normaalia suunnittelua ja toimeenpanoa eri hallinnonaloilla.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Suunnitelmaan sisältyvillä toimilla on valtiontaloudellisia vaikutuksia. Osa suunnitelman sisältämistä toimista on rahoitettavissa nykyisten, jo linjattujen voimavarojen puitteissa julkisen talouden suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan sisältyy ehdotuksina toimenpiteitä joiden toteuttaminen edellyttäisi erillisiä päätöksiä ja joita koskevat lisärahoitustarpeet eivät vielä sisälly tulevien vuosien julkisen talouden suunnitelmaan. Selonteon lukuun 3.1.1 on koottu tiivistelmä toimenpiteistä, joiden toimeenpanon arvioidaan edellyttävän lisärahoitusta. Suunnitelmassa tarkoitettujen toimien toteuttamisesta myöhemmin päätettäessä eri hallinnonaloille kohdistuvia rahoitustarpeita käsitellään ja niistä päätetään normaaliin tapaan valtion talousarvioita ja julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa menettelyissä valtiontalouden menokehysten puitteissa sovittaen ne yhteen muiden menotarpeiden kanssa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.