Valtioneuvoston asetus OKM/2022/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitussihteeri Maria Soininen, p. +35 8295150072

Asia

Asetuksella ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ää. Asetuksen 14 §:ään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin arvosanan korottamisen johdosta annettavasta todistuksesta. Lisäksi korjattaisiin asetuksen 14 §:n 1 momentin sanamuotoa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.