Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/193

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 227/2022 vp; EV 201/2022 vp)

HE 227/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Jari Salokoski, p. +35 8295530437

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 annetun lain muuttamisesta, lain tuloverolain 33 d §:n muuttamisesta, lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta sekä lain maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.