Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2023/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Romanipoliittisesta ohjelmasta 2023-2030

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, p. 029 5163383

Asia

Suomen romanipoliittisen ohjelman 2023-2030 (Rompo3) päätavoite on tukea romanien osallisuutta, osallistumista ja yhdenvertaisuutta Euroopan Unionin strategisen puiteohjelman mukaisesti. Ohjelman läpileikkaavana tavoitteena on romaneja koskevan syrjinnän ja romanivastaisuuden poistaminen ja romanien perusoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen. Ohjelma perustuu EU:n strategiseen puiteohjelmaan, edellisen kauden ohjelman (Rompo 2) arviointiin ja päätavoitteiden edellyttämään jatkuvuuteen, tutkimustietoon romaniväestön perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä romaniväestön omiin näkemyksiin ja arvioihin. Ohjelma koostuu strategisista osa-alueista, joilla esitetään toimenpide-ehdotuksia poikkihallinnollisen yhteistoiminnan ja yhteistyön jatkamiseksi sekä luomiseksi esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi. Toimenpide-ehdotukset ovat suosituksia, mutta eivät oikeudellisesti sitovia. Viranomaiset, organisaatiot ja muut tunnistetut yhteistyötahot päättävät itsenäisesti toimenpiteiden mahdollisesta toteuttamisesta, muodosta, laajuudesta ja sisällöstä. Valtioneuvosto pyrkii romanipolitiikan yhteensovitustehtävällään saattamaan yhteistyötahot yhteen toimenpiteiden harkitsemiseksi ja ohjelmalle tullaan muodostamaan erillinen toimeenpanosuunnitelma tämän pohjalta. Ehdotukset tukeutuvat päätavoitteiden ja romaniväestön perusoikeuksien toteutumisen sisällyttämiseen osaksi olemassa olevia tai käynnistyviä ohjelmia, hankkeita ja lakisääteisten tehtävien toteuttamista niin kansallisella kuin alueellisella tasolla (valtavirtaistaminen). Ohjelma toimii yhdensuuntaisesti erikseen hyväksyttyjen valtioneuvoston strategioiden ja ohjelmien kanssa ja osana niiden toimeenpanoa erikseen sovittavalla tavalla. Ohjelman erityisiä painopisteitä ovat lasten ja nuorten oikeudet sekä osallisuus, iäkkäiden ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien yhdenvertaiset toimintaedellytykset, työllistymisen monimuotoisuus ja syrjimättömyys sekä romanien kielen ja kulttuurin ylläpitäminen. Painopistealueet edellyttävät romaniväestöä koskevan tiedon ja tietoisuuden saatavuutta sekä valtavirtaistamista.

Esitys

Valtioneuvosto puoltaa, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen Suomen Romanipoliittisesta ohjelmasta 2023-2030

Vaikutukset

Valtioneuvosto vahvistaa Suomen tahtotilan toimeenpanna tavoitteellista romanipolitiikkaa. Suomi on edelläkävijä EU:n romanipolitiikassa. Romanien yhdenvertaisuus, osallisuus ja osallistuminen paranevat. Romanipolitiikkaa toimeenpannaan integroituna perusoikeuksia edistävään työhön sekä romanivastaisuuden ja syrjinnän poistamiseen. Kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tehtävä romanipolitiikka kehittyy ja integroituu luontevasti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen mukaisiin palvelurakenteisiin ja –sisältöihin. Romanipolitiikan vaikuttavuuden seuranta ja tietopohja vahvistuvat.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.