Valtioneuvoston asetus YM/2023/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Hallitussihteeri Liisa Meritähti-Lustig, p. 029 5250376

Asia

Ehdotetaan muutettavaksi asuntorakentamisen pitkää korkotukimallia koskevaa vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua valtioneuvoston asetusta. Asetus toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa, ja se pohjautuu hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 248/2022 vp; EV 283/2022 vp). Asetuksen 8 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu korkotukilainan korosta olisi vuoden 2024 alusta lähtien 2,5 prosentin sijaan 2,3 prosenttia sekä vuokra-, että asumisoikeusasuntojen osalta. Uudistuotantoa koskevissa pitkän korkotuen lainoissa korkotuen maksuaika pidennettäisiin koko laina-ajalle 30 vuodesta 40 vuoteen. Korkotuen maksuaikaa pidennettäisiin perusparannuskorkotukilainojen osalta 10 vuodella koko 30 vuoden laina-ajalle. Lisäksi asetuksen 9 §:ään lisättäisiin uusi 4 momentti, jonka mukaan perusparannuslainan laina-ajaksi voitaisiin sopia myös alle 30 vuoden laina-aika, mikäli siihen on erityinen syy. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Valtion tukemiin korkotukilainoihin liittyvät korkotukimenot riippuvat korkokehityksestä ja valtion tuella rakennettavien asuntojen määrästä. Jos yleinen korkotaso nousisi 5 prosenttiin ja perusomavastuukorkoa olisi alennettu 2,5 prosentista 2,3 prosenttiin ja korkotuen maksuaikaa on pidennetty koko laina-ajalle, tuhannen uuden pitkällä korkotuella rakennetun asunnon rakentaminen nykyisellä rakentamisen hinnalla lisäisi korkotukimenoja 40 vuoden laina-aikana arviolta noin 15 miljoonalla eurolla. Ehdotetuilla muutoksilla tuhannen peruskorjatun vuokra-asunnon korkotukimenot nousisivat koko 30 vuoden laina-aikana noin 15 miljoonalla eurolla. Tuen määrän lisääminen vähentää vuokrankorotuspaineita etenkin pitkällä aikavälillä ja jos korkotaso on korkea. Korkotuen määrän lisääminen saattaa vähäisessä määrin myös alentaa nykyisten asukkaiden vuokrien korotuspaineita vuokrien tasauksesta johtuen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.