Valtioneuvoston asetus VM/2023/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, p. +35 8295530066

Asia

Valtioneuvoston asetus sisältää säännökset hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuviin tilapäisiin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen vuosina 2023–2025 myönnettävän valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Avustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena. Yleisavustuksen käyttö on kuitenkin rajattu asetuksen 3 §:n mukaisesti vain tiettyyn osaan avustuksen saajan toiminnasta. Avustus myönnetään hyvinvointialueille asetuksessa määritellyin laskennallisin määräytymistekijöin. HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin osalta avustus myönnetään kiinteänä, kokonaisharkintaan perustuvana määrärahana. HUS-yhtymän osuus vähennetään Helsingin kaupungin ja Uudenmaan alueen hyvinvointialueiden avustuksesta. Laskennalliset tekijät ja niiden painotukset sekä HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin kiinteät avustusosuudet perustuvat asetuksen 3 §:ssä tarkoitettujen käyttökohteiden mukaiseen tarpeen arvioon ja kokonaisharkintaan.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen vuotta 2023 koskevaksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioon sisältyy 350 miljoonan euron määräraha hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille myönnettäviin valtionavustuksiin. Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen myöntämiseen hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuviin tilapäisiin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Edellä mainittu vuoden 2023 lisätalousarvioon sisältyvä määräraha on budjetoitu valtion talousarvion momentille 28.89.33 (Valtionavustus hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen kustannuksiin, kahden vuoden siirtomääräraha). Asetuksella täsmennetään momentilta myönnettävää valtionavustusta koskevaa säädöspohjaa. Asetuksella ei ole vaikutusta momentin määrärahan tasoon. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Avustuksen valtionapuviranomainen on valtiovarainministeriö. Avustuksen saajien tulee noudattaa valtionavustuslaissa, valtionavustuslain 8 §:n perusteella annettavassa asetuksessa ja niiden nojalla annettavassa valtionavustuspäätöksessä määriteltyjä ehtoja ja velvoitteita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.