Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 246/2022 vp; EV 300/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 246/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

johtaja Tuula Helander, p. 029 5163480

Asia

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin Uudenmaan aluetta koskevan potilastietojen tietojenkäsittelyn ratkaisemiseksi väliaikaisen sääntelyn voimassaolon aikana siten, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä on toistaiseksi voimassa olevan sääntelyn nojalla sujuva pääsy potilasturvallisuuden kannalta olennaisiin tietoihin potilaan tietosuojaa kunnioittaen.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä
 2. Lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården
 3. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 5. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter
 7. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
 9. Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 11 ja 55 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 11 och 55 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
 11. Laki kliinisestä lääketutkimuksesta annetun lain 2 ja 34 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 2 och 34 § i lagen om klinisk prövning av läkemedel
 13. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 21 c §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 21 c § i lagen om medicinsk forskning
 15. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om Institutet för hälsa och välfärd
 17. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 e §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten
 19. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
 21. Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 69 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 69 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 23. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 58 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 58 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård
 25. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 25 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 25 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland
 27. Laki työterveyshuoltolain 18 ja 21 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 18 och 21 § i lagen om företagshälsovård
 29. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 41 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 41 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 31. Laki liikennevakuutuslain 56 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 56 § i trafikförsäkringslagen
 33. Laki sosiaalihuoltolain 40 ja 41 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 40 och 41 § i socialvårdslagen
 35. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 16 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 37. Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
 39. Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 29 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 29 § i lagen om assisterad befruktning
 41. Laki säteilylain 122 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 122 § i strålsäkerhetslagen
 43. Laki laiva-apteekista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 9 § i lagen om fartygsapotek
 45. Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 9 a § i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
 47. Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 35 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 35 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten
 49. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 32 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
 51. Laki passilain 11 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 11 § i passlagen
 53. Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
 55. Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta
 56. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
 57. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 17 kap. 12 § i rättegångsbalken
 59. Laki avioliittolain 23 a §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 23 a § i äktenskapslagen
 61. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 11 a ja 16 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 11 a och 16 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
 63. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 8 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
 65. Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 9 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
 67. Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 9 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation
 69. Laki vanhemmuuslain 11 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 11 § i föräldraskapslagen
 71. Laki toimeentulotuesta annetun lain 3 a luvun muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 3 a kap. i lagen om utkomststöd

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.