Valtioneuvoston päätös VM/2023/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2024-2027

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. +358 295 530 525

Asia

Vaalikauden viimeinen julkisen talouden suunnitelma (ns. tekninen julkisen talouden suunnitelma) ei sisällä uusia poliittisia linjauksia, vaan se pohjautuu nykylainsäädäntöön ja siinä on otettu huomioon pääministeri Marinin hallituksen aiemmin tekemien päätösten vaikutukset tulevien vuosien meno- ja tulotasoon. Julkisen talouden suunnitelma (JTS) kattaa koko julkisen talouden sisältäen valtiontaloutta, hyvinvointialueiden taloutta, kuntataloutta, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. Julkisen talouden suunnitelmassa ei aseteta rahoitusasematavoitteita. Julkisen talouden suunnitelma sisältää muuttumattoman politiikan oletuksin laaditun Suomen vakausohjelman sekä vastaa EU:n vaatimukseen keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmasta. JTS sisältää valtiontalouden kehyspäätöksen, mutta se ei sisällä ns. vaalikauden kehystasoa. Hallituksen neuvottelun 21.3.2023 jälkeen on tehty seuraavat tarkistukset: - Momentilta 25.01.50 (Avustukset) on vähennetty 600 000 euroa vuosilta 2024–2027 liittyen käsittelemättä jääneeseen HE:een (Saamelaiskäräjälain uudistaminen). - JTS:n luvun 9 (Toimenpiteiden yhteenveto julkisen talouden tasolla) tekstejä ja taulukoita on täydennetty. Liitteen 6 (Vakausohjelma) taulukoita on täydennetty. - Teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia on tehty myös muihin lukuihin.

Esitys

Valtioneuvosto tekee päätöksen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024-2027

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuonna 2024 budjettitalouden menojen arvioidaan olevan 88,3 mrd. euroa. Menojen arvioidaan olevan kehyskaudella keskimäärin 88,2 mrd. euroa vuoden 2024 hintatasossa. Verrattuna kevään 2022 JTS:aan vuosien 2024–2026 menot kasvavat keskimäärin 8,0 mrd. eurolla per vuosi. Menojen kasvua selittävät mm. useat indeksitarkistuksiin liittyvät tekijät (3,0 mrd. euroa), arvioitu korkomenojen kasvu (keskimäärin 2,3 mrd. euroa) sekä varautuminen mahdollisiin hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmästä aiheutuviin vuosittaisiin jälkikäteistarkistuksiin. Vuonna 2024 budjettitalouden tulojen (pl. nettolainanotto) arvioidaan olevan 76,7 mrd. euroa. Budjettitalouden tulojen arvioidaan kasvavan kehyskaudella keskimäärin 2,4 % vuosittain. Vuonna 2027 budjettitalouden tulojen arvioidaan olevan 82,6 mrd. euroa. Odotettua paremmat verokertymät ovat nostaneet verokertymäarviota keskimäärin 1,8 mrd. eurolla vuodessa v. 2024–2026 verrattuna ke-vään 2022 JTS:aan. Valtion budjettitalouden alijäämän arvioidaan olevan 11,6 mrd. euroa v. 2024. Keskimäärin vuosina 2024–2027 budjettitalouden alijäämän arvioidaan olevan 11,7 mrd. euroa. Kansantalouden tilinpidon mukaiseksi julkisen talouden alijäämäksi ennustetaan 2,6 % suhteessa BKT:hen v. 2024. Vuonna 2027 alijäämä olisi 2,9 % suhteessa BKT:hen. Julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen kasvaa koko kehyskauden ja on ennusteen mukaan 82,4 % suhteessa BKT:hen v. 2027.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.