Tasavallan presidentin asetus OM/2023/112

« Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023 11.00

Oikeusministeriö

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kansallisen ohjelman hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa, p. 029 5150181

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kansallisen ohjelman hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla. Asetuksessa on tarkoitus säätää Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2017/1004 muuttamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 2021/1139 perustuvan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevan kansallisen ohjelman hallinnoinnista siltä osin kuin kansalliset ohjelmat kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) nojalla. Asetuksella jatkettaisiin nykyisenkaltaista valtakunnan kalatalousviranomaisten ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen välistä hallinto- ja valvontajärjestelmää sekä selkiytettäisiin vastuiden jakoa. Maa- ja metsätalousministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus vastaisi teknisen maksuaineiston muodostamisesta Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tekemistä maksupäätöksistä sekä kyseisen maksuaineiston välittämisestä maksuun. Maksatuksen teknisessä toimeenpanossa kyse on maakunnan hallituksen hallintotehtävien siirtämisestä kehittämis- ja hallintokeskukselle. Muilta osin asetuksella olisi todentava vaikutus. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1.10.2023.

Esitys

Tasavallan presidentti antaa asetuksen Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kansallisen ohjelman hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.