Valtioneuvoston periaatepäätös MMM/2023/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2035:stä

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Satu Rantala, p. 029 5162045

Asia

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2035:stä antaa valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja valmistella metsäpolitiikan toteutusta. Periaatepäätös toteuttaa hallitusohjelmaa Vahva ja välittävä Suomi. Hallitusohjelman lukujen Kasvun kaava sekä Puhtaan energian Suomi visioita ja asetettuja tavoitteita toteutetaan osaltaan Kansallinen metsästrategia 2035:n esittämin keinoin. Kestävällä ja ennustettavalla metsäpolitiikalla voidaan rakentaa kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen. Kansallinen metsästrategia 2035 kuvaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet, joihin julkinen valta keskittyy osana alan yhteistä kehittämistä. Kansallinen metsästrategia 2035 on yhteensovittava elinkeinostrategia, jossa otetaan huomioon niin ihminen, ympäristö kuin talous. Se kattaa metsätalouden ja -teollisuuden lisäksi myös metsien muihin sekä aineellisiin että aineettomiin tuotteisiin perustuvan tuotannon, jalostuksen, palvelut ja julkishyödykkeet sekä metsäalan osaamis- ja koulutuskysymykset. Strategialla on liittymäkohtia useisiin kansainvälisiin ja kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin. Metsästrategian toimenpanoa varten on laadittu hankesalkku kärkihankkeineen. Metsästrategian hankesalkun kärkihankkeissa kuvataan keskeiset toimenpiteet, joilla vastataan toimintaympäristön haasteisiin. Kärkihankkeiden toimenpiteitä tarvitaan metsästrategian päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansallinen metsästrategia 2035 laadittiin maa- ja metsätalousministeriössä vuoden 2022 aikana vuorovaikutteisessa prosessissa. Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi strategian kokouksessaan 14.12.2022. Strategian toimeenpano on aloitettu.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Kansallinen metsästrategia 2035:stä

Vaikutukset

Metsästrategiaa toteutetaan maa- ja metsätalousministeriössä tulosohjauksen, lainsäädännön, tukijärjestelmien ja kehittämishankkeiden sekä alueellisten metsäohjelmien avulla. Metsästrategiaa toimeenpanevat useat ministeriöt. Sen toteutuksessa ja eri hallinnonalojen strategioiden yhteensovittamisessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä. Strategiavalmistelua tuettiin riippumattomalla ennakkoarvioinnilla, jonka tavoitteena oli kehittää koko prosessin ajan strategian laatua ja vaikuttavuutta. Arvioinnin toteuttivat Gaia Consulting Oy ja Pellervon Taloustutkimus PTT. Ennakkoarvioinnin mukaan laadinnan prosessin osallistavuus on ollut monipuolista ja sidosryhmien odotuksia on huomioitu valmistelussa hyvin. Tavoitetasolla strategian nähtiin tukevan hyvin biodiversiteetti- ja ilmastotavoitteita. Selkeitä ristiriitoja kansainvälisten tai kansallisten ilmasto-, ympäristö-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaatimusten kanssa ei tunnistettu. Periaatepäätöksen toimeenpanoa seurataan valtioneuvostotasolla. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi metsästrategian toimeenpanoa ja sen seurantaa metsästrategian kuvaamalla tavalla. Tukenaan sillä on laajapohjainen valtioneuvoston asettama metsäneuvosto sekä sen alainen työvaliokunta. Analysoimalla mittareita sekä tavoitteiden toteutumista suhteessa toimintaympäristön muutoksiin pystytään vuosittaisen seurannan yhteydessä arvioimaan metsästrategian vaikuttavuutta. Metsästrategiasta laaditaan ulkopuolisia väliarviointeja tarpeen mukaan. Toimintaympäristön ja tarpeiden muuttuessa voidaan mittareita ja toimenpiteitä tarkentaa. Metsästrategiaa toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja talousarvion puitteissa. Vuosittain päätetään myönnettävien tukien tasosta sekä metsästrategian kärkihankkeiden ja niiden toimenpiteiden rahoituksesta valtiontalouden kehys- ja talousarvioprosesseissa. Toimenpiteiden toteuttamiseen voidaan myös hakea EU:n hankerahoitusta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.