Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2023/2

« Tasavallan presidentin esittely 24.11.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 66/2023 vp; EV 17/2023 vp)

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +358 295 330 480

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 20 §:n muuttamisesta ja

määrää lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 29 päivänä joulukuuta 2023 kuitenkin siten, että lain 56 § sekä laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 20 §:n muuttamisesta määrätään tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.