Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2023/1

« Tasavallan presidentin esittely 24.11.2023 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 10/2023 vp; EV 13/2023 vp)

Ministeri

Lulu Ranne

Esittelijä

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. +358 295 342 612

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset sekä yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön ja vahvistaa lain mainitun yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja turvallisuussäännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta sekä määrää lain aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.