Hankkeen asettaminen VNK/2023/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission toimikauden jatkaminen

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Erityisasiantuntija Nina Brander, p. +358 295 160 347

Asia

Valtioneuvosto asetti Saamelaisten totuus- ja sovintokomission 28.10.2021 yhdessä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti komission työtä jatketaan vuoden 2025 loppuun asti.

Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi. Komission tehtävät ja työn tavoitteet määritellään tarkemmin komission mandaatissa. Komissio laatii työstään raportin, joka sisältää myös toimenpide-ehdotuksia. Raportti luovutetaan valtioneuvostolle, saamelaiskäräjille ja kolttien kyläkokoukselle 30.11.2025 mennessä.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Siihen kuuluu viisi komissaaria. Komissaareista kaksi on valittu valtioneuvoston esityksestä, kaksi saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Komission jäsenet ovat:

työelämäprofessori, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka

arkkipiispa emeritus, teologian tohtori Kari Mäkinen

yliopistolehtori, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman

poronhoitaja, yrittäjä Heikki Paltto

hallintotieteiden maisteri Irja Jefremoff

Tausta

Hallitus käynnisti saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin valmistelun saamelaiskäräjien aloitteesta lokakuussa 2017. Varsinaiset neuvottelut totuus- ja sovintokomission mandaatista aloitettiin valtion, saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen välillä helmikuussa 2019. Mandaatti käsiteltiin hallituksen iltakoulussa 13.11.2019. Silloin katsottiin, että asiassa voidaan edetä nimeämisprosessiin. Myös saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous hyväksyivät mandaatin joulukuussa 2019.

Työtä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustamiseksi jatkettiin kolmen asettajatahon kesken pääministeri Sanna Marinin hallituskaudella. Jo tuolloin neuvotteluissa todettiin tarve komission työn jatkamiselle vuoden 2023 jälkeen. Valtioneuvoston kanslia, saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous käsittelivät 10.10.2023 järjestetyssä kokouksessa komission työn jatkamista. Keskusteluissa todettiin, että komissio on syytä asettaa uudelleen valtioneuvoston yleisistunnossa.

Komissio on valinnut itselleen pääsihteerin ja muut sihteeristön jäsenet. Sihteeristö työskentelee komission tukena ja on hallinnollisesti sijoitettu valtioneuvoston kanslian strategiaosastolle.

On tärkeää, että psykososiaalista tukea saamen kielillä ja kulttuurin edellyttämällä tavalla on tarjolla komission työn ajan. Valtioneuvoston kanslia teki 9.3.2022 yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa sopimuksen Lapin sairaanhoitopiirin kanssa saamelaisten psykososiaalisen tuen järjestämisestä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission yhteydessä. Myös sopimusta saamelaisten psykososiaalisen tuen järjestämisestä jatketaan vuoden 2025 loppuun asti.

Valtioneuvoston kanslia asettaa seurantaryhmän totuus- ja sovintokomission työn tueksi. Seurantaryhmään on kutsuttu edustajat saamelaiskäräjiltä, kolttien kyläkokoukselta, eduskunnassa edustettuina olevilta puolueilta, evankelis-luterilaiselta kirkolta ja ortodoksiselta kirkolta. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri.

Esitys

Valtioneuvosto tekee päätöksen Saamelaisten totuus- ja sovintokomission toimikauden jatkamisesta 31.12.2025 asti.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.