Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2023/43

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2024 11.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2023 vp; EV 47/2023 vp)

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. +358 295 150 456

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

 1. Laki Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta
 2. Lag om ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen
 3. Laki turvallisuustutkintalain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
 5. Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 1 § i lagen om diskrimineringsombudsmannen
 7. Laki lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 1 § i lagen om barnombudsmannen
 9. Laki tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 1 § i lagen om jämställdhetsombudsmannen
 11. Laki tietosuojalain 8 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 8 § i dataskyddslagen
 13. Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 5 § i lagen om övervakning av underrättelseverksamheten
 15. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 1 § i lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
 17. Laki vanhusasiavaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 1 § i lagen om äldreombudsmannen
 19. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd
 21. Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 8 § i lagen om konsumenttvistenämnden
 23. Laki tuomioistuinlain 19 a luvun 12 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 19 a kap. 12 § i domstolslagen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.