Valtioneuvoston kirjelmä VM/2024/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin sekä Sveitsin valaliiton, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Andorran ruhtinaskunnan, Monacon ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan välillä tehtyjen finanssitilitietojen automaattista vaihtoa koskevien viiden sopimuksen muuttamisesta kansainvälisten verosääntöjen noudattamisen parantamiseksi

U 6/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Erityisasiantuntija Antti Kurikka, p. +358 295 530 535

Asia

Euroopan komissio on 17.1.2024 antanut suosituksen (COM(2024) 11 final) komission valtuuttamiseksi aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin sekä Andorran, Liechtensteinin, Monacon, San Marinon ja Sveitsin välillä vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen finanssitilitietojen automaattista vaihtoa koskevan viiden sopimuksen muuttamisesta kansainvälisten verosääntöjen noudattamisen parantamiseksi.

Komission saatua neuvostolta neuvotteluvaltuudet se kävisi näiden viiden valtion kanssa neuvottelut sopimusmuutoksista, jotka vastaisivat OECD:n yhteiseen, finanssitilitietojen automaattista vaihtoa koskevaan, CRS-standardiin vuonna 2022 tehtyjä muutoksia. Muutokset muun muassa laajentavat standardin soveltamisalaa, sisältävät sähköistä rahaa ja digitaalista keskuspankkirahaa koskevia säännöksiä sekä selkiyttävät raportoiviin finanssilaitoksiin kohdistuvien huolellisuusmenettely- ja raportointivaatimusten noudattamista koskevia toimenpiteitä. Sopimusmuutoksilla varmistettaisiin, että EU:n jäsenvaltioiden ja edellä mainitun viiden EU:n ulkopuolisen valtion välinen finanssitilitietojen automaattinen vaihto tapahtuu ajantasaisen CRS-standardin kanssa yhdenmukaisesti myös vuoden 2025 jälkeen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.