Valtioneuvoston kirjelmä UM/2024/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2024 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteistä edustusta vailla oleville unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavan konsuliviranomaisten suojelun helpottamiseksi annetun direktiivin (EU) 2015/637 ja EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta annetun direktiivin (EU) 2019/997 muuttamisesta

U 10/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Lähetystöneuvos Outi Saarikoski, p. +358 295 350 696

Asia

Yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteistä edustusta vailla oleville unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavan konsuliviranomaisten suojelun helpottamiseksi ja päätöksen 95/553/EY kumoamisesta 20 päivänä huhtikuuta 2015 annetussa neuvoston direktiivissä (EU) 2015/637 (konsulisuojeludirektiivi) säädetään toimenpiteistä, joilla helpotetaan EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten mahdollisuutta käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettua oikeutta saada jonkin jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta suojelua sellaisen kolmannen maan alueella, jossa sillä jäsenvaltiolla, jonka kansalaisia he itse ovat, ei ole edustusta, samoin edellytyksin kuin kyseisen valtion omat kansalaiset.

Komissio on ehdottanut konsulisuojeludirektiivin muuttamista, jotta edustusta vailla oleville EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille annettavan konsulisuojelun antamista voitaisiin parantaa. Ehdotuksen tavoitteena on myös EU:n jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten välisen tiedonkulun sujuvoittaminen ja EU:n jäsenvaltion kansalaisille suunnatun tiedottamisen parantaminen sekä unionin edustustojen roolin täsmentäminen ja vahvistaminen konsulisuojelun antamisessa. Ehdotuksella muutettaisiin voimassa olevia konsulisuojeludirektiivin säännöksiä sekä annettaisiin kokonaan uusia säännöksiä. Konsulisuojeludirektiiviin lisättäisiin muun muassa uusi sääntely edustusta vailla olevan EU:n jäsenvaltion kansalaisen oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin konsuliviranomaisten antaman suojelun yhteydessä. Direktiivissä oleva edustusta vailla olevan EU:n jäsenvaltion kansalaisen määritelmää myös tarkennettaisiin. Direktiivin 9 artiklaan lisättäisiin viittaus "evakuointiin", jotta artikla kattaisi kaikki tilanteet, joissa EU:n jäsenvaltion kansalaisia pelastetaan ja siirretään hätätilanteen koettelemilta alueilta turvalliseen paikkaan. Lisäksi säädettäisiin yksityiskohtaisemmin EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin edustustojen yhteensovittamis- ja yhteistyömenettelyistä erityisesti kriisivalmiuden ja -toiminnan alalla.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.