EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä on toimivaltaisilla ministeriöillä.

Suomen EU-asioiden yhteensovitusjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että Suomella on yhteen sovitettu ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsittelyvaiheissa.

Suomen yhteensovittamisjärjestelmä on jäsenvaltioiden keskuudessa poikkeuksellinen. Se perustuu EU-ministerivaliokunnan linjauksiin, asioita tehokkaasti koordinoivaan virkamiesvalmisteluun sekä eduskunnan osallistumiseen ja oikea-aikaiseen informointiin EU-asioissa.

EU-asioiden yhteensovittamisesta sekä yhteensovittamisjärjestelmästä vastaa valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto. Yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvat

  • toimivaltaiset ministeriöt,
  • EU-valmistelujaostot,
  • EU-asioiden komitea ja
  • EU-ministerivaliokunta.

Myös Brysselissä sijaitseva Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa osallistuu EU-asioiden valmisteluun.

EU-asioiden käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota Ahvenanmaan maakunnan hallituksen osallistumiseen ja tiedonsaantiin.

Sivun sisältö suomenkielisillä viittomilla viitottuna

 

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikasta sekä ajankohtaisista EU-asioista kerrotaan tarkemmin valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Suomen EU-politiikka | Valtio­neuvoston kanslia