Valtionhallinnon viestinnän ohjeita ja suosituksia

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa (2023) linjataan viestintää ohjaavia arvoja ja niiden merkitystä, avataan valtionhallinnon viestinnän toimintamallia sekä kuvataan viestintäympäristön muutosta ja sen vaikutuksia. Suositus toimii perustana valtionhallinnon organisaatioiden viestintästrategioille ja -ohjeille, joilla suosituksessa kuvatut periaatteet viedään käytäntöön.

Viestintäsuosituksen päivitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalisen median roolin ja toimintakentän muutokseen, johtajuus- ja työyhteisöviestintään sekä valtionhallinnossakin aiempaa tärkeään asiakasviestintään.

Viestintäsuositus on tarkoitettu kaikille valtionhallinnossa työskenteleville, sillä viestintä on osa kaikkien hallinnon työntekijöiden työtä. Viestinnän asiantuntijat toimivat johdon ja työntekijöiden tukena ja kumppaneina ja tekevät viestinnälliset ratkaisut.

Valtioneuvoston periaatepäätös valtioneuvoston viestinnästä 

Pääministeri Petteri Orpon hallitus linjasi hallitusohjelmassaan tekevänsä valtioneuvoston periaatepäätöksen valtioneuvoston viestinnästä hallituskaudellaan. Periaatepäätöksessä (2023) kuvataan valtioneuvoston viestinnän yhteiset päätavoitteet ja toimintatavat sekä viestinnän yhteistoiminta valtioneuvostossa.

Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohje

Valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeessa (2019) määritellään periaatteet ja toimintatavat valtionhallinnon viestinnälle normaaliolojen tehostettua viestintää vaativissa tilanteissa ja viestinnälle häiriötilanteissa. Lisäksi ohjeessa annetaan käytännön ohjeita viestinnälliseen varautumiseen ja toimintaan tilanteiden aikana. 

Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen. Opas viestijöille

Mistä informaatiovaikuttamisessa on kysymys? Miten sitä tunnistetaan ja miten siihen vastataan? Valtioneuvoston kanslian 2019 julkaisema opas mukautettu versio Lundin yliopiston Ruotsin Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) –viranomaiselle laatimasta oppaasta Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer.

Suositus viittomakielten käytöstä valtioneuvoston viestinnässä

Suositus viittomakielten käytöstä (2019) asettaa ministeriöille yhtenäiset kriteerit viittomakielten käytölle viestinnässä. Suositus täydentää jo olemassa olevia valtioneuvoston viestintäsuosituksia, ja se koskee suomalaista sekä suomenruotsalaista viittomakieltä.

Käyttäytymistieteellinen neuvonanto -hankkeen koronaviestinnän ohjeet 

Valtioneuvoston kansliassa vuonna 2020 käynnistynyt Käyttäytymistieteellinen neuvonanto -hanke tuki koronaviestintää valtionhallinnossa. Hankkeessa valmisteltiin ohjeet viranomaisten koronaviestinnän tueksi.