Ajankohtaista

19.12.14

Eurooppa-neuvosto hakee kasvua investoinneilla

Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 18. joulukuuta. Kokouksen pääaiheena oli komission investointiohjelma, jonka tavoitteena on saada aikaan talouskasvua ja houkutella erityisesti yksityisiä investointeja. Eurooppa-neuvosto linjasi investointirahaston perustamisesta. Tavoitteena on saada uusia investointeja käyntiin vuoden 2015 puolivälissä.

"Investointisuunnitelma on arvokas aloite käyttää EU-varoja tehokkaammin talouskasvun tukemiseksi. Yksityisten investointien houkuttelu Eurooppaan on välttämätöntä, sillä perinteiseen elvyttämiseen ei nykyisessä taloustilanteessa ole mahdollisuutta", sanoo pääministeri Alexander Stubb.

 

19.12.14

Tasavallan presidentti myönsi arvonimiä

Tasavallan presidentti myönsi tänään 19. joulukuuta 73 arvonimeä. Presidentti myönsi ministerin arvonimen entiselle valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailakselle ja kaupunkineuvoksen arvonimen kaupunginjohtaja Markku Anderssonille.

 

18.12.14

Lapselle oikeus varhaiskasvatukseen

Lapselle säädetään oikeus varhaiskasvatukseen. Lapsen etu tulee ottaa huomioon toimintaa järjestettäessä. Myös varhaiskasvatuksen tavoitteet uudistetaan. Opetushallituksesta tulee varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto, joka laatii varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

 

18.12.14

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Esitän muutoksia hajajätevesiasetukseen

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaikaa esitetään pidennettäväksi ja lainsäädäntöön ryhdytään valmistelemaan lievennyksiä. Hajajätevesiasetuksen siirtymäsäännöksiä esitetään muutettavaksi siten, että siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2018 asti.

"Teetetyn selvityksen mukaan noin 120 000 kiinteistöllä muutostyöt ovat vielä tekemättä. On epärealistista ajatella, että nykyinen siirtymäaika riittäisi", ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

 

18.12.14

Selvitys: Suomessa pulaa pitkäjänteisestä omistajuudesta

Pankkien merkittävän omistajaroolin poistuminen on jättänyt jälkeensä valtatyhjiön suomalaisiin pörssiyhtiöihin. Yleisen riskipääoman vähyyden ohella Suomen yrityssektoria vaivaa erityisesti aktiivisten ja pitkän aikavälin kehittämisestä kiinnostuneiden ankkuriomistajien vähyys. Ongelmaa voitaisiin lieventää vahvistamalla yrityksen toimintaan aktiivisesti osallistuvien omistajien ja toimivan johdon asemaa sekä rohkaisemalla pääomarahastojen osallistumista yritysten kehittämiseen.

Tämä on yksi keskeisistä johtopäätöksistä talousneuvostolle tilatussa, dosentti Ulf Jakobssonin ja professori Timo Korkeamäen laatimassa raportissa. Raportissa tarkastellaan yritysten omistamista ja omistajaohjausta Suomessa erityisesti suurten yritysten näkökulmasta.

 

18.12.14

Selvitys ei puolla eläkekaton käyttöönottoa

Eläketurvakeskus (ETK) on päivittänyt vuonna 2009 tekemänsä selvityksen niin kutsutusta eläkekatosta. Eläkkeiden kehityksessä ei ole viime vuosina tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka puoltaisivat eläkekaton käyttöönottoa. Eläkekatolla tarkoitetaan eläkkeen euromääräistä enimmäismäärää kuukaudessa. ETK luovutti sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) päivitetyn selvityksen eläkekatosta tänään.

Selvityksen mukaan eläketulojen ylimpään kymmenykseen kuuluvat eläkkeensaajat, joiden eläke oli vähintään 2535 euroa kuukaudessa vuonna 2013.

 

18.12.14

Valtioneuvosto hyväksyi nitraattiasetuksen korvaavan uuden asetuksen

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt nitraattiasetuksen korvaavan valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Asetuksella täytäntöön pannaan EU:n nitraattidirektiivi.

Uudella asetuksella pyritään aiempaa tehokkaammin vähentämään lannoitteiden käytöstä ja varastoinnista aiheutuvia ravinnepäästöjä vesiin ja maaperään. Ravinteiden käyttöä ohjataan aiempaa tehokkaammin kasvien kasvukaudelle ja lannoitteiden varastointia asianmukaisiin varastoihin.

 

18.12.14

Asunnoissa esiintyvien terveyshaittojen arvioijille tiukat pätevyysvaatimukset

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonnan laatua parannetaan. Jatkossa asuntojen ja oleskelutilojen terveydellisten olojen arviointiin käytetään vain riittävän pätevyyden omaavia asiantuntijoita.

Lakiuudistuksen tarkoituksena on helpottaa ja lisätä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä tilojen terveydellisten olosuhteiden mittauksissa, näytteenotoissa, tutkimuksissa ja selvityksissä. Näin terveydensuojeluviranomaiset saavat lisää tietoa päätöksenteon tueksi.