Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallitus esittää täydennyksiä vuoden 2019 talousarvioesitykseen

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.11.2018 13.56
Tiedote 535/2018

Hallitus antoi torstaina 15. marraskuuta eduskunnalle esityksensä vuoden 2019 talousarvioesityksen täydentämisestä. Täydennysesityksen mukaan määrärahatarve kasvaa 99 miljoonalla eurolla ja tuloarvioita alennetaan 80 miljoonalla eurolla. Ehdotus lisää valtion nettolainanottoa 178 miljoonalla eurolla. Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden 2019 lopussa noin 109 miljardia euroa. Verotuloihin ei ehdoteta juurikaan muutoksia.

Pääomitusta tutkimuksen lippulaivatoimintaan ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Hallitus panostaa huippututkimukseen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen perustamalla tutkimuksen lippulaivatoiminnan vahvistamista tukevan säätiön. Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotetaan valtuutta, jonka mukaan valtio saa luovuttaa 60 milj. euron arvosta pörssiosakkeita säätiön peruspääomaan.

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämistä ja koulutusvientiä vauhdittamaan perustetaan osakeyhtiö. Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotetaan valtuutta, jonka mukaan valtio saa luovuttaa 80 milj. euron arvosta pörssiosakkeita perustettavan osakeyhtiön omaan pääomaan.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan tiedote 13.11.2018

Suomalaista ruuantuotantoa tuetaan, sikaruttoa torjutaan

Kasvukauden 2018 kuivuudesta johtuvien maatalouden kannattavuusongelmien helpottamiseksi ehdotetaan 22,5 milj. euron lisäystä maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen. Maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen ehdotetaan 4 milj. euron lisäystä käytettäväksi tukien täytäntöönpanoon liittyvien, ennakoidun tukimenekin ylittävien, tukien ja tukitasojen muutostarpeisiin.

Afrikkalaisen sikaruton torjuntaan liittyvien toimien tehostamiseen ehdotetaan Ruokaviraston toimintamenoihin 700 000 euron ja Tullin toimintamenoihin 1,1 milj. euron lisäystä.

Työllisyyspolitiikka ja työttömyysturvamenot

Työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotetaan 23 milj. euron myöntämisvaltuutta työllistämistuloksista maksettavien korvausten maksuun vuosien 2020–2024 aikana. Summalla voidaan sitoutua tulospalkkioihin vaikuttavuusinvestoimisen Työllisyys-SIB hankkeessa, jonka tavoitteena on alentaa pitkäaikaistyöttömyyttä. SIB-mallissa (Social Impact Bond, tulosperusteinen rahoitussopimus) sijoittajat rahoittavat toiminnan ja julkinen sektori maksaa vain todennetuista tuloksista. Toiminnan vaikuttavuus selvitetään vertaamalla hankkeeseen osallistuvia työttömiä verrokkiryhmään.

Työttömyysturvamenoihin ehdotetaan yhteensä 3,4 milj. euron lisäystä johtuen tulevasta työttömyysturvan korvauksettoman määräajan lyhentämisestä. Hallitus esitti 8.11.2018, että korvauksetonta määräaikaa eli ns. karenssia lyhennetään 60 päivään, jos työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Nykyisin työnhakijalle asetetaan näissä tilanteissa 90 päivän korvaukseton määräaika.

Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta ehdotetaan kasvatettavan

Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta ehdotetaan kasvatettavan 50 milj. euroa ja tuloutusta alennettavan vastaavasti johtuen varautumisesta VR:n ja Senaatti-kiinteistöjen välisiin kiinteistökauppoihin, joilla keskitetään valtion kiinteistöomaisuuden hallintaa Senaatti-kiinteistöille. VR:n kiinteistökaupasta saamat tulot ehdotetaan jaettavan ylimääräisinä osinkoina valtiolle, jolloin kiinteistöjen omistusjärjestelyllä ei olisi vaikutusta budjetin rahoitusasemaan.

Lisäksi ehdotetaan, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Helsingin kaupungissa Pasilan kaupunginosassa sijaitsevan kiinteistön 24,8 milj. euron kauppahinnalla.

Kansaneläkelaitoksen määrärahoihin 11,4 milj. euron lisäys

Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintamenoihin ehdotetaan 11,4 milj. euron lisäystä. Lisärahoitustarve aiheutuu mm. toimeentulotukipäätösten aiheuttamasta työstä ja työttömyysturvan aktiivimallin toimeenpanosta.

Reservipoliisin käyttöönottoon varaudutaan

Reservipoliisijärjestelmän perustamiskustannuksiin ehdotetaan noin 2,2 milj. euroa. Reservipoliisin käyttöönotosta päätetään erikseen. Lisäksi poliisin toimintamäärärahoihin ehdotetaan 2 milj. euroa TUVE-palveluiden lisämenoihin.

Suojelupoliisin toimitilahankkeesta aiheutuviin menoihin ehdotetaan lisärahoitusta yhteensä 1,6 milj. euroa.

Rajavartiolaitoksen määrärahoihin ehdotetaan n. 1,3 milj. euron lisäystä, Suomen Turvallisuusverkot Oy:n tarjoaman, uuden Toimialasidonnaisen -palvelun (STUVE TOSI) aiheuttamiin menoihin.

Rahanpesun valvontaa tehostetaan

Vuoden 2019 alusta voimaantulevaksi ehdotettuun rahanpesun valvontaa koskevaan lainsäädäntöön liittyen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän poliisille aiheuttamiin kustannuksiin ehdotetaan 800 000 euroa. Lisäksi Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen tietojärjestelmiin ja toimintaedellytysten vahvistamiseen ehdotetaan 833 000 euroa.

Sisäministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 170 000 euron lisäystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskeviin lainsäädäntö- ym. tehtäviin. Myös aluehallintovirastoille ehdotetaan lisäystä 382 000 euroa rahanpesulain mukaisen valvonnan lisäresursointiin.

Lisärahoitusta opinto- ja asumistuen muutoksiin

Opiskelijan saamia apurahoja ei oteta tuloina huomioon vuoden 2019 alusta lähtien ja vanhempien tulot eivät pienennä alle 18-vuotiaiden opintorahaa ja asumislisää 1.8.2019 lähtien. Näistä muutoksista johtuen opintotukimenoihin ehdotetaan 930 000 euron lisäystä.

Opintotukeen tehtävät lakimuutokset laajentavat yleiseen asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden piiriä, mistä johtuen asumistukimenoihin ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä.

Muita muutoksia

Ulkoasiainhallinnon talonrakennuksiin ehdotetaan yhteensä 11,3 milj. euron lisäystä, josta 7 milj. euroa osoitetaan Suomen Pekingin suurlähetystön kanslian väistötiloihin ja 4,3 milj. euroa kohdennetaan Suomen Moskovan suurlähetystökiinteistön perusparannukseen.

Euroopan investointipankin pääoman korvaamiseen sitoutumiseen ehdotetaan valtuuden kasvattamista siten, että Suomen osuus pankin merkitystä pääomasta korotetaan 595 milj. eurolla nykyisestä 3,099 mrd. eurosta yhteensä 3,694 mrd. euroon johtuen Yhdistyneen Kuningaskunnan EU-erosta.

Uusiutuvan energian tuotantotukeen ehdotetaan n. 47 milj. euron vähennystä arvioitua korkeammasta sähkön markkinahinnasta ja turpeen veron nostosta johtuen.

Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä, joka mahdollistaa laivanrakennusteollisuuden panostukset innovaatioiden kehittämiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Merenkulun tukeen ehdotetaan 3 milj. euron lisäystä johtuen työnantajien työttömyysvakuutusmaksun puolittaisesta lisäyksestä koskien palkanmaksuvuotta 2018.

Valtionavustukseen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin ehdotetaan 3,5 milj. euroa.

Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmän ja siihen liittyvän sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönoton aikaistamiseksi järjestelmän ylläpitokustannuksiin ehdotetaan kertaluonteisesti 2,2 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotetaan 160 000 euroa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 80 000 euroa ja Aluehallintovirastoille 480 000 euroa lastensuojelun sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan voimavarojen vahvistamiseen.

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen täydentämisestä
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 13.11.2018

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 160 404, valtiovarainministerin erityisavustaja Matias Marttinen p. 044 269 3113 sekä työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236

Palaa sivun alkuun