Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Suomi tarvitsee strategisen otteen vesiosaamisen kehittämisen ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.5.2017 15.13
Tiedote 232/2017

Vesivarojen kestävään hallintaan, käyttöön ja puhdistamiseen liittyvien ratkaisujen globaali kysyntä kasvaa nopeasti. Vahvasta vesiosaamisestaan huolimatta Suomi on menettänyt asemiaan globaaleilla markkinoilla. Vesiliiketoimintaa koskevan selvityksen mukaan tarvitaan vahva yhteinen strateginen näkemys ja tahtotila sekä tavoitteisiin mitoitetut resurssit, että suomalainen vesiosaaminen kehittyy ja kansainvälistyy.

Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit suomalaisen vesiliiketoiminnan edistämisessä – hankkeessa tunnistettiin konkreettisia toimenpiteitä lisätä suomalaisen vesiosaamisen kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Vesisektoria on usein tarkasteltu kapeasti vesihuollon näkökulmasta, mutta näkökulmaa on syytä laajentaa.

”Suomalaisen vesialan kiinnostavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta on kuitenkin elintärkeää ymmärtää, että vesiosaaminen voi olla monipuolisesti vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja suojeluun liittyvää tai sitä tukevaa osaamista”, muistuttaa Finnish Water Forumin toimitusjohtaja Markus Tuukkanen.

Vesiosaamisen uudet liiketoimintamahdollisuudet voivat liittyä esimerkiksi ruokaan, maatalouteen, energiaan, terveyteen tai turvallisuuteen.

”Menestyvät ratkaisut yhdistävät mm. älykästä ja puhdasta teknologiaa, palveluita, tutkimusta, rahoitusta, liiketoimintakehitystä ja konsultointia”, Gaia Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne painottaa. 

Suomalaisen vesiosaamisen kehittämisen ja kansainvälistymisen menestystekijät linkittyvät toisiinsa

Kasvavien globaalien vesihaasteiden ja kiristyvän kansainvälisen kilpailun olosuhteissa vesiosaamista ei voi tarkastella erillisenä kansallisena sektorina.

”Myös suomalaisen vesiosaamisen kehittämisen ja kansainvälistymisen menestystekijät ovat erottamattomasti linkittyneet toisiinsa”, Ari Makkonen Funinvest Oy:stä muistuttaa.

Osaamisen kehittäminen ja kansainvälistyminen ovat välttämättömyyksiä myös kotimaisen infrastruktuurin ylläpidon ja huoltovarmuuden näkökulmasta, ja niitä on tarkasteltava toisiaan tukevana kokonaisuutena.

Parempia julkisia hankintoja, vaikuttavuusinvestointeja ja uusia kumppanuusmalleja

Selvityksessä ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä suomalaisen vesiosaamisen kilpailukyvyn lisäämiseksi. Esimerkiksi julkisia innovatiivisia hankintoja voidaan hyödyntää nykyistä paremmin ja rahoitusalan toimijoita voidaan valjastaa investoimaan vesiratkaisuihin, joiden vaikuttavuus on parempi ja joilla voidaan saavuttaa esimerkiksi terveys-, turvallisuus-, työllisyys-, ilmasto- ja ympäristöhyötyjä.

Selvityksen mukaan vesihuoltolaitoksille tarvitaan omat hankintaohjeet, jotka tukevat osaamisen kehittämistä, uusien menettelytapojen oppimista ja innovaatiokumppanuuksia. Nykyinen lainsäädäntö luo hyvän pohjan, että julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kansainvälistymistä ja innovaatioita.

”Selvitys vahvistaa näkemystä, että todelliset pullonkaulat löytyvätkin usein muualta kuin lainsäädännöstä”, toteaa hankkeeseen osallistunut Risto Saarinen, Porvoon veden toimitusjohtaja.

Suomen vesisektorilla on hyvät edellytykset hyödyntää vaikuttavuusinvestointeja. Näin voidaan vauhdittaa sekä innovaatioiden markkinoillepääsyä että edistää jo koeteltujen teknologioiden skaalaamista ja vientiä.

”Tämä edellyttää kuitenkin määrätietoista vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä Suomessa kansainvälisiä hyviä käytäntöjä hyödyntäen”, painottaa GreenStream Network Oy:n Mika Sulkinoja.

”Uusien kumppanuusmallien räätälöinti puolestaan varmistaa, että suomalaisen vesiosaamisen keskeinen kilpailukykytekijä – yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin saumaton yhteistyö vesialan toimijoiden kesken ja yli sektorirajojen – saadaan täysimääräisesti käyttöön”, Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Asta Salmi toteaa.

Hankkeen toteutuksesta vastasivat Gaia Consulting Oy, Funinvest Oy, GreenStream Network Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Finnish Water Forum ja Porvoon vesi. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit suomalaisen vesiliiketoiminnan edistämisessä -selvitys


Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja:

Pasi Rinne, Gaia Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja, p. 358 400 464 127, pasi.rinne(at)gaia.fi

Mikko Halonen, Gaia Consulting Oy, johtava asiantuntija p. +358 40 700 2190, mikko.halonen(at)gaia.fi

 
Sivun alkuun