Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Finland måste ta ett strategiskt grepp för att utveckla sitt vattenkunnande och sätta fart på internationaliseringen

Statsrådets kommunikationsavdelning
12.5.2017 15.13 | Publicerad på svenska 15.5.2017 kl. 14.17
Pressmeddelande 232/2017

Den globala efterfrågan på hållbara lösningar i fråga om hantering, användning och rening av vattenresurser växer snabbt. Trots sitt starka vattenkunnande har Finland delvis förlorat sin ställning på den globala marknaden. Enligt en utredning om vattenaffärsverksamhet behövs det en stark gemensam strategisk syn och vision samt resurser som dimensionerats enligt de uppställda målen, så att det finländska vattenkunnandet ska utvecklas och internationaliseras.

I projektet Nya partnerskaps- och affärsmodeller för främjandet av finskt kunnande och export av hållbara lösningar på globala vattenutmaningar identifierades konkreta åtgärder för att bidra till ett mer konkurrenskraftigt och internationellt inriktat finländskt vattenkunnande. Vattensektorn har ofta granskats ur ett snävt perspektiv med fokus på vattenförsörjning, men det finns skäl att utvidga detta perspektiv.

”Med tanke på den finländska vattensektorns attraktivitet och konkurrenskraft är det ytterst viktigt att förstå att vattenkunnandet kan såväl gälla som stödja hållbar användning och skydd av akvatiska naturresurser”, påminner Markus Tuukkanen, verkställande direktör för Finnish Water Forum.

De nya affärsmöjligheterna i fråga om vattenkunnande kan gälla exempelvis mat, jordbruk, energi, hälsa eller säkerhet.

”Lyckade lösningar kombinerar bland annat intelligent och ren teknik, tjänster, forskning, finansiering, utveckling av affärsverksamhet och konsultering”, betonar Pasi Rinne, styrelseordförande i Gaia Consulting Oy. 

Framgångsfaktorerna för det finländska vattenkunnandet och internationaliseringen är nära kopplade till varandra

I dessa förhållanden med hårdnande internationell konkurrens och växande globala utmaningar när det gäller vattenfrågor kan vattenkunnandet inte betraktas som en separat sektor.

”Också framgångsfaktorerna för utvecklingen och internationaliseringen av det finländska vattenkunnandet är nära kopplade till varandra”, påminner Ari Makkonen från Funinvest Oy.

Kompetensutveckling och internationalisering är nödvändigt också med tanke på upprätthållande av den inhemska infrastrukturen och försörjningsberedskap och de ska ses som helheter som stöder varandra.

Bättre offentliga upphandlingar, investeringar med genomslagskraft och nya partnerskapsmodeller

I utredningen föreslås det konkreta åtgärder för att öka konkurrenskraften för det finländska vattenkunnandet. Till exempel offentliga innovativa upphandlingar kan utnyttjas bättre och aktörer i finansbranschen kan uppmuntras att investera i sådana lösningar som har bättre genomslagskraft och som medför nyttor med tanke på hälsa, säkerhet, sysselsättning, klimat och miljö.

Enligt utredningen behöver vattentjänstverken egna upphandlingsanvisningar som stöder kompetensutveckling, tillägnandet av nya metoder och innovationspartnerskap. Den gällande lagstiftningen utgör en god grund för främjandet av internationalisering och innovationer med hjälp av offentliga upphandlingar.

”Utredningen stärker uppfattningen att flaskhalsarna i verkligheten ofta finns annanstans än i lagstiftningen”, konstaterar Risto Saarinen som deltog i projektet. Han är verkställande direktör för Borgå vatten.

Vattensektorn i Finland har goda förutsättningar att utnyttja investeringar med genomslagskraft. På detta sätt kan man bidra till innovationers möjligheter att ta sig in på marknaden och främja anpassningen och exporten av beprövade tekniker.

”Det här förutsätter att man i Finland på ett målmedvetet sätt och med stöd av internationell god praxis utvecklar metoderna för bedömning av genomslagskraften”, betonar Mika Sulkinoja från GreenStream Network Ab.

”Genom nya, skräddarsydda partnerskapsmodeller säkerställs det att den viktigaste konkurrensfaktorn för det finländska vattenkunnandet – det vill säga det smidiga samarbetet mellan aktörer i vattenbranschen såväl inom den privata, offentliga och tredje sektorn som över sektorsgränserna – kan utnyttjas fullt ut”, konstaterar professor Asta Salmi vid Villmanstrands tekniska universitet.

Gaia Consulting Oy, Funinvest Oy, GreenStream Network Ab, Villmanstrands tekniska universitet, Finnish Water Forum och Borgå vatten ansvarade för genomförandet av projektet. Denna publikation har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016.

Utredningen Nya partnerskaps- och affärsmodeller för främjandet av finskt kunnande och export av hållbara lösningar på globala vattenutmaningar (på finska)


Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet:  tietokayttoon.fi

Ytterligare information:

Pasi Rinne, styrelseordförande, Gaia Consulting Oy, tfn +358 400 464 127, pasi.rinne(at)gaia.fi

Mikko Halonen, ledande sakkunnig, Gaia Consulting Oy, tfn +358 40 700 2190, mikko.halonen(at)gaia.fi

 
Tillbaka till toppen