Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittely 28.6.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.6.2017 12.31
Tiedote 320/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.6.2017 seuraavat lait:

Laki Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta (HE 59/2017 vp). Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta säädettävässä laissa annetaan keskukselle oikeushenkilön asema ja oikeuskelpoisuus Suomessa. Lisäksi laissa säädetään muun muassa keskuksen tehtävistä, toimielimistä ja henkilöstöstä, lainkäytöllisestä koskemattomuudesta, henkilöstön asemasta sekä keskuksen toiminnan rahoituksesta. Laki tulee voimaan 1.7.2017. (VNK lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila 0295 160 313)

Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta (HE 72/2016 vp). Laki sisältää säännökset kansainvälistä apua annettaessa ja pyydettäessä noudatettavasta ylimpien valtioelinten päätöksentekomenettelystä. Lakia sovelletaan päätettäessä avusta, joka perustuu Euroopan unionin yhteisvastuulausekkeeseen tai keskinäisen avunannon lausekkeeseen. Lisäksi lakia sovelletaan ylimpien valtioelinten päätöksentekoon, joka koskee merkittäviä sotilaallisia voimavaroja taikka sotilaallisia voimakeinoja sisältävää apua. Lakia sovelletaan myös avusta päättämiseen silloin, kun apu on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittävää tai laajakantoista ja periaatteellisesti tärkeää. Laki tulee voimaan 1.7.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että kiireellisyysmenettelyn mahdollistamiseksi valtioneuvosto selvittää käytäntöjä päätöksenteon nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi tavalla, joka ottaa huomioon myös eduskunnan roolin kiireellistä päätöksentekoa edellyttävissä tilanteissa. Selvitys ulkoasiainvaliokunnalle tulee laatia vuoden 2018 loppuun mennessä. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 0295 351 446)
Tiedote

Laki rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta, laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta, laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta, laki pakkokeinolain 7 luvun 21 §:n muuttamisesta ja laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 29/2017 vp). Laeilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka sisältää säännökset todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Lait tulevat voimaan 3.7.2017. (OM lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson 0295 150 244)
Tiedote

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laki rahanpesun selvittelykeskuksesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki kaupparekisterilain muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 45 ja 144 §:n muuttamisesta, laki maksulaitoslain 7 ja 24 §:n muuttamisesta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 28 ja 40 §:n muuttamisesta, laki harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 209 t §:n 2 momentin kumoamisesta, laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki kuluttajansuojalain 7 luvun 15 §:n muuttamisesta, laki vakuutussopimuslain 6 a ja 16 §:n muuttamisesta, laki luottotietolain 19 ja 30 §:n muuttamisesta, laki arpajaislain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta, laki yhdistyslain muuttamisesta, laki uskonnonvapauslain muuttamisesta, laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta, laki päästökauppalain 67 ja 73 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki joukkorahoituslain 12 §:n muuttamisesta, laki asianajajista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 228/2016 vp). Laeilla pannaan täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Valtioneuvostolla, valvontaviranomaisilla, asianajajayhdistyksellä ja ilmoitusvelvollisilla yhteisöillä ja elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus laatia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio. Ilmoitusvelvollisten edellytyksiä tunnistaa asiakkaansa parannetaan säätämällä yhteisöjen velvollisuudesta rekisteröidä merkittävän osuuden yrityksestä omistava henkilö ja muu yhteisön tosiasiallinen edunsaaja. Rekisteröinnistä säädetään erikseen kaupparekisterilaissa, yhdistyslaissa, uskonnonvapauslaissa ja säätiölaissa. Lait tulevat voimaan 3.7.2017. Laki yhdistyslain muuttamisesta ja laki uskonnonvapauslain muuttamisesta tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi neljännen rahanpesudirektiivin muutosten täytäntöönpanon yhteydessä, onko tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen rekisteröintikynnys riittävällä tasolla sen varmistamiseksi, että säännökset eivät ole helposti kierrettävissä, huomioiden myös näiden tietojen käyttötarkoituksen. (SM ylitarkastaja Virpi Koivu 0295 488 592)
Tiedote

Laki poliisilain muuttamisesta, laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 4 §:n kumoamisesta, laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 a §:n muuttamisesta, laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, laki pelastuslain 38 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta ja laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 107/2016 vp). Laeilla muutetaan erityisesti päätöksentekomenettelyä, toisen kansallisen viranomaisen antamaa tukea ulkomailla sekä kansainväliseen avunantoon osallistuvien sisäministeriön hallinnonalan ja vieraan valtion virkamiesten oikeudellista asemaa koskevia säännöksiä. Lisäksi poliisilakiin tehtävillä muutoksilla pannaan täytäntöön neuvoston päätös yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä. Lait tulevat voimaan 1.7.2017. (SM johtava asiantuntija Tapio Puurunen 0295 488 254)
Tiedote

Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, laki aluevalvontalain muuttamisesta ja laki asevelvollisuuslain 62 ja 78 §:n muuttamisesta (HE 94/2016 vp). Puolustusministeriön hallinnonalan kansainvälistä toimintaa koskevaa lainsäädäntöä täydennetään. Puolustusvoimien tehtäviä muutetaan siten, että Puolustusvoimilla on edellytykset osallistua laajemmin kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Puolustusvoimista annettuun lakiin lisätään myös säännökset kansainvälisen avun vastaanottamisesta. Lainsäädäntöön lisätään säännökset kansainväliseen toimintaan osallistuvan henkilöstön ja asevelvollisten asemasta, toimivaltuuksista ja oikeudesta voimakeinojen käyttöön. Aluevalvontalakiin lisätään säännös aluevalvontaa koskevan tuen pyytämisestä toisen valtion sotilasviranomaiselta. Lisäksi sotilaallisten voimakeinojen käsitettä puolustusvoimista annetussa laissa ja aluevalvontalaissa yhtenäistetään. Lait tulevat voimaan 1.7.2017. (PLM hallitusneuvos Hanna Nordström 0295 140 600)
Tiedote

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 49/2017 vp). Voimaantulosäännökseen lisätään siirtymäsäännös, joka turvaa Rajavartiolaitoksesta ja puolustusvoimista keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavaan virastoon tai laitokseen siirtyvien virkamiesten eroamisiän säilymisen sellaisena kuin siitä säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa ja puolustusvoimista annetussa laissa. Laki tulee voimaan 1.10.2017. (VM neuvotteleva virkamies Juha Halonen 0295 530 435)

Laki lukiolain muuttamisesta (HE 42/2017 vp). Lukiolakia muutetaan siten, että sellaisella lukiokoulutuksen järjestäjällä, jolla on lupa järjestää International Baccalaureate-tutkintoon johtavaa koulutusta, on oikeus järjestää tätä koulutusta tilauskoulutuksena Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten valtioiden kansalaisille. Muutos ei mahdollista lukukausimaksujen perimistä opiskelijoilta, vaan koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa tilaaja. Toiminnasta saatava taloudellinen tuotto tulee kohdentaa koulutuksen järjestäjän omaan koulutustoimintaan. Laki tulee voimaan 1.8.2017. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 9/2017 vp). Lakeihin lisätään Euroopan unionin uusien katsastusta, tienvarsitarkastuksia ja rekisteröintitodistuksia koskevien direktiivien täytäntöönpanon edellyttämät säännökset. Ajoneuvolaista muutetaan ajoneuvon hyväksymiseen ja hylkäämiseen, vikojen ja puutteellisuuksien arvosteluun sekä katsastustodistukseen liittyviä säännöksiä. Lakiin lisätään pykälä määräaikaiskatsastuksessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa määräyksiä määräaikaiskatsastuksen tarkastuskohteista ja menetelmistä, vikojen ja puutteellisuuksien luokittelusta, katsastustodistuksesta sekä katsastuksessa tarvittavista ajoneuvon teknisistä tiedoista ja niiden toimittamisesta. Ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia ja yksittäishyväksynnän järjestämisestä annettua lakia muutetaan siten, että niistä kumotaan riippumattomuusvaatimukset. Lait tulevat voimaan 3.7.2017. Laki ajoneuvolain muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 20.5.2018. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa lainsäädännön toimivuutta erityisesti liikenneturvallisuuden osalta. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Tiedote

Laki ajoneuvolain muuttamisesta ja laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 33/2017 vp). Autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normien antovaltuudet siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle. Siirron jälkeen Liikenteen turvallisuusvirastolla on valtuudet antaa kaikkia ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset. Lisäksi ajoneuvo- ja tieliikennelakiin tehdään eräitä muita muutoksia ja täydennyksiä erikoiskuljetuksiin liittyen. Lait tulevat voimaan 28.8.2017. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta ja laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 2/2017 vp). Lakien tavoitteena on edistää tuettujen laajakaistaverkkojen rakentamista lisäämällä julkisen tuen osuutta hankkeiden kokonaiskustannuksista sekä sallimalla entistä useammalle laajakaistahankkeelle kunnan ja muiden julkisten tahojen lisätukia muun muassa takausten ja edullisten lainaehtojen muodossa. Lait tulevat voimaan 15.7.2017. (LVM liikenneneuvos Ari-Pekka Manninen 0295 342 626)
Tiedote

Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp). Lailla pannaan täytäntöön vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskeva direktiivi. Lailla edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, jotta liikenteen riippuvuutta öljystä voidaan pienentää mahdollisimman paljon ja liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää. Lailla edistetään Euroopan unionissa ja kansallisesti asetettujen päästövähennystavoitteiden toteutumista liikennesektorilla. Lain varmistetaan yhteiset tekniset eritelmät vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus- ja tankkauspisteille. Lisäksi asetetaan vaatimuksia kuluttajille ja käyttäjille kohdistetuista vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä, hintoja ja sijaintia koskevista tiedoista. Laki tulee voimaan 1.8.2017. (LVM liikenneneuvos Saara Jääskeläinen 0295 342 560)

Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (HE 13/2017 vp). Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävänantoa tarkennetaan siten, että Yleisradion tulee tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Julkisen palvelun tehtävänantoa tarkennetaan myös siten, että Yleisradion tehtävänä on tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Yleisradion tehtäviä täydennetään siten, että niihin kuuluvat myös sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistäminen siltä osin kuin se on kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn ja tekijänoikeuksien näkökulmasta mahdollista. Yleisradion hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan siten, että hallintoneuvosto päättää jatkossa yhtiön strategiasta. Lisäksi säädetään pysyvästä asiantuntijakuulemismenettelystä. Laki tulee voimaan 15.7.2017. (LVM neuvotteleva virkamies Tanja Müller 0295 342 071)

Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta, laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta ja laki opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 53/2017 vp). Yleisestä asumistuesta annettua lakia muutetaan siten, että asumistukea ei myönnetä Manner-Suomessa opiskelevalle ahvenanmaalaiselle opiskelijalle, joka on oikeutettu opintotuesta annetun Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen asumislisään. Opintotukilain muuttamisesta annettua lakia muutetaan siten, että Ahvenanmaalla opiskeleville mannersuomalaisille opiskelijoille maksetaan opintotuen asumislisää. Lait tulevat voimaan 1.8.2017. (STM neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 0295 163 434)
Tiedote

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 8/2017 vp). Ympäristölupamenettelyä kevennetään kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta karsimalla. Luvanvaraisuus poistetaan kokonaan sellaisilta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä. Lisäksi rekisteröintimenettelyn soveltamisalaa laajennetaan. Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat siirretään rekisteröintimenettelyyn. Näiden toimintojen ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi joidenkin haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen liuottimien kulutukseen perustuvaa luvanvaraisuuskynnystä nostetaan ja toimintoja siirretään rekisteröintimenettelyyn. Eräiden toimintojen päällekkäisiä luvanvaraisuuksia karsitaan. Samalla eläinsuojien luvanvaraisuuteen tehdään eräitä täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.9.2017. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimusten liitteisiin ja yleissopimusten pöytäkirjojen liitteisiin tehdyt muutokset ja vahvisti lain merilain muuttamisesta, lain aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, lain merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta ja lain Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 23/2017 vp). Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimusten liitteisiin tehdyillä muutoksilla järjestön suorittamat jäsenvaltioiden arvioinnit ja tarkastukset saatetaan pakollisiksi. Aluksen päiväkirjoja koskevat merilain säännökset uudistetaan ja lakiin lisätään säännökset onnettomuus- ja vaaratilannetietojen ilmoittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Muutoksilla mahdollistetaan merilain mukaisten päiväkirjojen pitäminen sähköisessä muodossa painetun päiväkirjan sijaan. Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin ja merityösopimuslakiin tehdään säädösteknisiä muutoksia. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta tulee voimaan 3.7.2017. Laki merilain muuttamisesta ja laki merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.9.2017. Yleissopimusten liitteiden muutosten voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.6.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistumisen jatkaminen EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa EUNAVFOR MED operaatio Sophia Välimerellä. Suomi jatkaa 1.1.2018 alkaen osallistumistaan operaatiossa enintään kymmenellä esikuntaupseerilla vuoden 2018 loppuun saakka. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Suomi jatkaa osallistumistaan Irakin OIR-operaatiossa noin 100 sotilaalla 1.9.2017 alkaen vuoden 2018 loppuun asti. Tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön (International Maritime Dangerous Goods Code) tehtyjen muutosten hyväksyminen. IMDG-säännöstöä sovelletaan suomalaisiin aluksiin, varustamoihin ja satamiin, jotka kuljettavat tai tilapäisesti säilyttävät vaarallisia aineita kappaletavarana. Kaikki muutokset ovat teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (LVM hallitusneuvos Katja Viertävä 0295 16001)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 28.6.2017 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 61/2017 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Veto-oikeuden käyttämättä jättäminen seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan järjestyslain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan liikennerikoslain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan ajokorttilain 69 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun maakuntalain 29 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki ajoneuvolain soveltamisesta annetun maakuntalain 7 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.6.2017 seuraavat nimitysasiat:

Kansliapäällikkö Kimmo Hakoselle 1.7.2017-31.12.2017 annetun määräyksen toimia apulaisoikeuskanslerin sijaisena peruuttaminen ja oikeuskanslerinviraston määräaikaisen kansliapäällikön, esittelijäneuvos, osastopäällikkönä Petri Martikaisen määrääminen apulaisoikeuskanslerin sijaiseksi 1.7.2017-31.12.2017, kuitenkin enintään siihen asti, jonka hän on oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön määräaikaisessa virkasuhteessa. (OM hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)

Hovioikeudenneuvos Markku Tapio Mäkynen Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja hovioikeudenneuvos Kirsi-Maria Häkkinen Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2017 lukien, hallinto-oikeustuomari Raija Tuulikki Uusi-Niemi Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2017 lukien, käräjätuomari Antti Veikko Petteri Ryynänen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari, osastonjohtaja Anne Maria Moilanen Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Sami Juhani Lehtimäki Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Eeva Susanna Päivänsäde Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2017 lukien sekä määräaikainen vakuutusoikeustuomari, oikeussihteeri Antti Samuli Huotari vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.7.2017 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)

 
Sivun alkuun