Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.11.2017 13.28
Tiedote 540/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 23.11.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 178/2017 vp) eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta. Esityksen mukaan taksien nykyinen 4 800 euron autoveron alennus poistettaisiin. Veroedun poistuminen tapahtuisi vaiheittain vuoden 2022 heinäkuuhun mennessä. Isot esteettömät yhden tai useamman pyörätuolipaikan tilataksit sekä koulukuljetustaksit säädettäisiin kokonaan autoverottomiksi ja samalla invataksien verottomuus poistuisi. Matkailuautojen veroetuun tehtäisiin eräitä täsmennyksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2018. (VM neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen 0295 530 719)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 179/2017 vp) eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta. Ulkomaisten ajokorttien hyväksymistä täällä ajamiseen ehdotetaan laajennettavaksi hallituksen esitykseen (146/2017 vp) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Muutos koskee muita kuin EU- ja ETA-valtioissa ja Geneven ja Wienin kansainväliseen tieliikennesopimukseen liittyneissä maissa annettuja ajokortteja. Esitys annetaan mainitussa hallituksen esityksessä ehdotetun voimaantulon mahdollistamiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2018. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)

Hallituksen esitys (HE 180/2017 vp) eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan tieliikennelainsäädäntö kokonaisuudessaan uudistettavaksi. Ehdotettavilla laeilla poistettaisiin tieliikennelainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saatettaisiin lainsäädäntö johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi. Ehdotettava uusi tieliikennelaki kokoaisi yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskevan lainsäädännön. Laissa säädettäisiin liikenteen yleisistä periaatteista, liikennesäännöistä ja ajoneuvojen käyttämisestä tiellä, liikenteenohjauksesta sekä liikenteenohjauksessa käytettävistä laitteista ja merkeistä. Sen lisäksi ehdotetaan säädettäväksi lain rikkomisesta määrättävästä liikennevirhemaksusta ja sen järjestelmästä. Toistuvien rikkomusten perusteella määrättäviä ajokieltoja ajokorttilaissa uudistettaisiin samalla kertaa. Lait on tarkoitettu pääosin tulemaan voimaan vuoden 2019 aikana. Ehdotetussa tieliikennelaissa on joitain siirtymäaikaa koskevia säännöksiä. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.11.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus yhteispalvelun neuvottelukunnasta. Neuvottelukunta toimii valtiovarainministeriön tukena yhteispalvelun valtakunnallisessa kehittämisessä sekä viranomaisten yhteispalvelua koskevien toimenpiteiden yhteen sovittamisessa. Neuvottelukunnan tehtävänä on osallistua yhteispalvelun yleistä suunnittelua, ohjausta, järjestämistä ja kehittämistä koskevien asioiden valmisteluun. Asetus sisältää säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, toimikaudesta, tehtävistä sekä neuvottelukunnan toiminnan järjestämisestä. Asetus tulee voimaan 1.12.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2017 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Tuottoperusteilla porotalouden verotettavaksi puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin seitsemän miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2018, ja sitä sovelletaan vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. (MMM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)

Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2018. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain vuokraan tai vastikkeeseen sisältymättömien lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannusten hyväksyttävät määrät eläkkeensaajan asumistuessa. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa eläkkeensaajan asumistukea laskettaessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät. Eläkkeensaajan asumistuessa sovellettava lämmitys- ja vesinormi pidetään samansuuruisena kuin vuonna 2017. Eläkkeensaajan asumistuen vesinormi on 29,42 euroa. Kunnossapitonormia korotetaan yleisen kustannustason muutosta vastaavasti 1,8 prosenttia. Asumismenojen hyväksyttäviä enimmäismääriä korotetaan asumismenojen muutosta vastaavasti eli 1,8 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkastetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Tämän mukainen muutos on -1,22 prosenttia. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Työeläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:n soveltamista varten. Tämän mukainen muutos on 0,60 prosenttia. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (STM erityisasiantuntija Marja Penttilä 0295 163 404)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 23.11.2017 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää maastavientilupa Nammo Lapua Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Yhdysvaltoihin Naval Surface Warfare Center:lle seuraavan puolustusmateriaalin: painekäsikranaati (Scalable Offensive Hand Grenade) 36 288 kappaletta. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös määrätä puolustusministeriön erityisasiantuntija Tommi Nordberg valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Päätös myöntää Juhani Pirttiniemelle ero opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen 1.1.2018 lukien hallitusneuvos Piritta Sirvio lautakunnan 30.4.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 0295 330 110)

Päätös myöntää Järvi-Suomen Energia Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kangasniemen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Olympiakylä-Lapaskangas). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös myöntää Metsähallitus Laatumaalle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kajaanin kaupungissa sekä Vieremän ja Pyhännän kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Vuolijoki-Harsunlehto-Murtomäki-Piiparinmäki). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös myöntää Metsähallitus Laatumaalle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Karstulan kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kieräperä-Korkeakangas). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös asettaa liikennevahinkolautakunta toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2020. Kokoonpano: puheenjohtaja: varatuomari Kyösti Vihermaa liikennevahinkolautakunta; varapuheenjohtajat: varatuomari Sinikka Kurkinen (eläkkeellä), varatuomari, lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen oikeusministeriö ja oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus; jäsenet: lääketieteen ja kirurgian tohtori Ole Böstman (eläkkeellä), varatuomari, laamanni Mika Falck Hyvinkään käräjäoikeus, varatuomari, erityisasiantuntija Riitta Haapasaari oikeusministeriö, diplomi-insinööri, Juhani Intosalmi (eläkkeellä), lääketieteen ja kirurgian tohtori, neurologian dosentti Suvi Liimatainen Tampereen yliopistollinen sairaala, Kansaneläkelaitos, oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Pasi Nieminen Autoliitto ry, diplomi-insinööri, erityisasiantuntija, Juhani Puurunen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi; varajäsenet: lääketieteen ja kirurgian tohtori, ortopedian ja traumatologian dosentti, osastonylilääkäri Aarne Kivioja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, oikeustieteen kandidaatti, jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, varatuomari, hovioikeudenneuvos Virva Nyman Helsingin hovioikeus, diplomi-insinööri, tekninen asiantuntija Sami Peuranen Truck Masters Finland Oy, insinööri Jouko Sohlberg Autoalan keskusliitto ry, oikeustieteen kandidaatti, ylitarkastaja Mikko Uimonen kuluttajariitalautakunta ja lääketieteen ja kirurgian tohtori, professori Aarne Ylinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. (STM hallitussihteeri Milla Mustamäki 0295 163 457)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.11.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 65/2017 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista. Sopimuksen on tarkoitus korvata EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon välinen globaalisopimus vuodelta 2000. Uusi sopimus käsittelee poliittista vuoropuhelua, yhteistyötä, kauppaa ja investointeja. Modernisoinnin tavoitteena on taloudellisen ja kahdenvälisen yhteistyön tiivistäminen, vastavuoroisen markkinoillepääsyn ja kilpailukyvyn parantaminen, teollis- ja tekijänoikeuksien korkeatasoisen suojan varmistaminen, tarpeettomien kaupanesteiden poistaminen, ehkäisy ja vähentäminen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen. Sopimuksen myötä osapuolten välillä tullaan tekemään tiiviimpää poliittista yhteistyötä ja vahvistetaan strategista kumppanuutta. Ihmisoikeusdialogi on keskeinen osa poliittista vuoropuhelua. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.11.2017 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Minna Pajumaa 1.12.2017 lukien ja kauppatieteiden maisteri Kimmo Viertola 1.1.2018 lukien valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen virkoihin. (VNK hallitussihteeri Kaisa-Juulia Raita 0295 160 911)

Diplomi-insinööri Riku Sarlin valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2018 lukien. (VNK erityisasiantuntija Anna Leppäkoski 0295 160 418)

Oikeustieteen kandidaatti, erityisasiantuntija Katri Hautamäki oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2018 lukien. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Oikeustieteen tohtori Natalia Ollus Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan virkaan 1.1.2018-31.12.2020. (OM apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen 0295 150 580)
Uutinen

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Päivi Nerg valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.1.2018 lukien. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)
Tiedote

Hallintotieteiden tohtori Kari Hakari valtiovarainministeriön muutosjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2017-30.6.2020. (VM alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 0295 163 012)
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Jukka Erkkilälle edelleen virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.1.-31.12.2018. (VM hallitussihteeri Karri Safo 0295 530 223)

Kauppatieteiden lisensiaatti Mikko Spolander valtiovarainministeriön osastopäällikön virkasuhteeseen 1.12.2017-31.12.2018, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla Spolanderille myönnetään vastaavaksi ajaksi virkavapautta valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virasta. (VM hallitussihteeri Karri Safo 0295 530 223)
Tiedote

Certificat d'Etudes Europeennes Jertta de Mazières maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2017-31.8.2020, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM neuvotteleva virkamies Henriikka Ahtiainen 0295 162 056)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jarno Virtanen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.12.2017 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 83/2017 vp). Lakia muutetaan siten, että ensitunnistamista koskevan tiedon ketjuttamiselle asetetaan enimmäishinta viiden vuoden määräajaksi. Ensitunnistaminen tarkoittaa henkilöllisyyden luotettavaa tunnistusta. Ensitunnistamista tarvitaan silloin, kun uudelle asiakkaalle myönnetään ensimmäistä kertaa niin sanottu vahva sähköinen tunnistamisväline kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Lisäksi tunnistuspalvelun tarjoajien yhteenliittymän ilmoitusvelvollisuutta ja Viestintävirastolle maksettavia valvontamaksuja koskevia säännöksiä selkeytetään. Laki tulee voimaan 15.12.2017. Sen 17 §:n 5-7 momentti on voimassa viisi vuotta lain voimaantulosta. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Satu Mattila-Budichin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Henna Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehty yleissopimus. Sopimuksen tavoitteena on luoda turvallinen, turvattu ja lämminhenkinen ympäristö jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 0295 488 556)

Sivun alkuun