Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallituksen esitys genomilaiksi uudistettu – lakiesitys lausunnolle 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2021 14.15
Tiedote 309/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Genomikeskuksesta ja terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksistä. Lakiesitys on lausunnolla 18.10.- 26.11.2021. Ehdotetun lain tarkoituksena on tukea genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä ihmisten terveyden hyväksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin pyytänyt lausunnon tätä lakiehdotusta edeltäneistä genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta sekä kahdesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaiksi. 

Nyt lausunnolle lähetettyä hallituksen esitystä on lain jatkovalmistelussa kehitetty edelleen lausuntopalautteiden pohjalta. Samalla genomitietorekisterin valmistelu erotetaan omaksi kokonaisuudekseen, josta järjestetään lausuntokierros myöhemmin.

Laissa säädettäisiin Genomikeskuksesta ja sen tehtävistä

Lakiehdotuksessa esitetään Suomeen perustettavaksi Genomikeskus, joka olisi genomitiedon käsittelyä ja terveyteen liittyviä geneettisiä analyysejä koskevien asioiden kansallinen asiantuntijaviranomainen. 

Lakiehdotus sisältää säännökset terveyteen liittyvien geneettisten analyysien suorittamisen edellytyksistä. 

Terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksenä olisi ehdotuksen mukaan tietoon perustuva suostumus, johon keskeisesti liittyy myös perinnöllisyysneuvonta. Alaikäisten ja alentuneesti itsemääräämiskykyisten henkilöiden suostumuksen osalta annettaisiin tarkemmat säännökset.

Genomikeskuksesta asiantuntijaviranomainen

Genomikeskuksen tehtävänä olisi toimia genomitiedon käsittelyyn liittyvien seikkojen asiantuntijaviranomaisena. Genomikeskus toimisi myös asiantuntijana terveyteen liittyvissä geneettisiä analyysejä koskevissa asioissa. 

Keskus arvioisi ja ohjeistaisi genomitiedon käsittelyä ja geneettisten analyysien käyttöä. Genomikeskuksen tulisi palvella sekä muita viranomaisia ja asiantuntijoita, että väestöä genomitiedon käsittelyyn ja geneettisiin analyyseihin liittyvissä kysymyksissä. Genomikeskus olisi myös aktiivinen toimija kansainvälisessä genomilääketieteen yhteistyössä.

Genomikeskus olisi hallinnollisesti osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, mutta toimisi itsenäisenä asiantuntijaviranomaisena. 

Kansallinen genomitietorekisteri vaatii lisävalmistelua 

Lain valmistelussa on ilmennyt, että kansalliseen genomitietorekisteriin liittyvät seikat vaativat vielä lisävalmistelua. Tästä johtuen genomitietoon liittyvä lainvalmistelu on päätetty vaiheistaa kahteen rinnakkain valmisteltavaan lakiesitykseen, joista nyt lausunnolle lähtevä luonnos on ensimmäinen. 

Aiempiin luonnoksiin hallituksen esitykseksi nähden nyt lausuttavana olevassa luonnoksessa ei ole genomitietorekisteriä koskevaa sääntelyä, vaan tämä sääntelyehdotus sisältyy jälkimmäiseen lakiesitykseen. Tästä esityksestä tullaan järjestämään lausuntokierros vastaavalla tavalla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Vaiheistamisesta johtuen Genomikeskukseen liittyvän sääntelyn antaminen sekä Genomikeskuksen perustaminen eivät kohtuuttomasti viivästy. Lisäksi genomitietorekisterin valmistelun kannalta on katsottu parhaaksi ensin perustaa Genomikeskus, jotta valmiudet genomitietorekisterin perustamiseen ovat vahvemmat Genomikeskuksen itse voidessa osallistua valmistelutyöhön.

Lisätietoja

lakimies Sini Tervo, p.0295 163 529, [email protected]
johtaja Tuula Helander,p. 0295 163 480, [email protected]

 
Sivun alkuun