Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för beredning av reformen av lagen om utkomststöd

Social- och hälsovårdsministeriet 28.5.2020 16.28
Pressmeddelande 132/2020

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp som ska bereda reformen av lagen om utkomststöd. Dess mandatperiod går ut den 31 maj 2021. Målet är att förtydliga utkomststödets struktur och kopplingar till socialvården.

Arbetsgruppen lägger fram ett förslag till ändringar i lagstiftningen om utkomststöd och socialvården. Ändringarna ska stärka utkomststödets roll som ekonomiskt stöd i sista hand inom socialvården.

I förslaget ska arbetsgruppen beakta det ändringsarbete där ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i fortsättningen överförs till landskapen. I den förnyade socialvårdsstrukturen ska utkomststöd vara ett verktyg för socialarbete och en del av socialvårdens stöd- och servicehelhet.

Arbetsgruppen förväntas också lägga fram förslag till hur förhållandet mellan de primära förmånerna och verkställandet av utkomststödet ska fungera så smidigt som möjligt.

Det behövs också förslag om hur man vid beviljandet av utkomststöd så effektivt som möjligt ska kunna utnyttja den information som samlats in i förmånssystemet och olika elektroniska metoder.

I bakgrunden ligger överföringen av ärenden som gäller det grundläggande utkomststödet till FPA och den juridiska arbetsgruppens rapport

FPA övertog ansvaret för ärenden som gäller det grundläggande utkomststödet vid ingången av 2017. Ärenden som gäller det kompletterande och det förebyggande utkomststödet sköts fortfarande av kommunerna.

Utkomststödet är fortfarande en del av socialvården. Det är fråga om ett ekonomiskt stöd som beviljas enligt prövning i sista hand och vars syfte är att trygga minst den oundgängliga utkomst som en person och en familj behöver.

Arbetsgruppens arbete bygger på de observationer som social- och hälsovårdsministeriets juridiskt sakkunniga arbetsgrupp för utkomststödsärenden har gjort i sin rapport. Den juridiska arbetsgruppens rapport publiceras samtidigt som beredningsarbetsgruppen tillsätts. Rapporten lyfter fram frågor som kräver vidare utredning och framförs synpunkter som bör beaktas vid de fortsatta utvecklingen av utkomststödet.

Enligt rapporten omfattas utkomststödet inte längre av det övriga beslutsfattandet inom socialvården då den självständiga beslutanderätten i ärenden som gäller det grundläggande utkomststödet överförts till FPA. I lagen om utkomststöd är utkomststödets olika former (grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd, stöd enligt prövning) dock fortfarande en enda helhet.

Problemen i lagstiftningen och dess verkställighet kommer fram särskilt i de situationer där det förutsätts samarbete i frågor som gäller FPA:s grundläggande utkomststöd, kommunernas kompletterande och förebyggande utkomststöd och socialarbetet.

I det nuvarande systemet behandlas ärenden som gäller det grundläggande utkomststödet skilt från socialarbetet. Utmaningarna gäller de klienter som behöver även annat stöd i sin livssituation än enbart ekonomiskt stöd.

Det har gjorts flera olika utredningar om verkställigheten av utkomststödet och arbetsgruppen ska beakta dessa i sitt arbete. Utkomststödets roll som en del av den övriga sociala tryggheten och å andra sidan som ett verktyg i socialarbete behöver klargöras. 

Lagreformen är en del av genomförandet av regeringsprogrammet 

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska det genomföras en fullständig omarbetning av utkomststödet som syftar till att säkerställa ett tillräckligt skydd för försörjningen i sista hand och tjänster vid rätt tidpunkt för människor som behöver socialt stöd.

I reformen av lagen om utkomststöd beaktas kopplingarna till andra stora reformer som ingår regeringsprogrammet, såsom social- och hälsovårdsreformen och den reform av den sociala tryggheten som bereds i den parlamentariska kommittén.

Ordförande för arbetsgruppen är direktör Eveliina Pöyhönen från social - och hälsovårdsministeriet och i arbetsgruppen finns företrädare för de parter som är centrala med tanke på reformen av lagen om utkomststöd.

Ytterligare information:

Eveliina Pöyhönen, direktör, [email protected]
Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman [email protected]
Ritva Liukonen, specialsakkunnig, [email protected]

Palaa sivun alkuun