Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Social- och hälsovårdsministeriet önskar få remissyttranden om ändringar i förordningen om centralisering av uppgifter inom den specialiserade sjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 12.51
Pressmeddelande 177/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har bett om remissyttranden om ändringar i den förordning om arbetsfördelning och centralisering av uppgifter inom den specialiserade sjukvården som utfärdats med stöd av hälso- och sjukvårdslagen. Målet är att trygga jourverksamheten och främja genomförandet av den regionala arbetsfördelningen. Remisstiden går ut den 18 februari 2020.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska jourverksamheten vid centralsjukhusen och ett tillräckligt antal experter tryggas vid behov genom separata beslut (enligt den så kallade centraliseringsförordningen) utan att äventyra den fungerande helheten inom social- och hälsovården eller patientsäkerheten.

Flexibilitet i fråga om minimiantalet operationer

I statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården föreskrivs det om kvantitativa villkor och övriga villkor som ska uppfyllas i fråga om de undersökningar, åtgärder och behandlingar som centraliseras.

Det föreslås att förordningen ändras så att det blir möjligt att tillämpa viss flexibilitet i fråga om de antal operationer och åtgärder som anges i förordningen, om de villkor som anges i förordningen uppfylls. Ändringarna gäller höft- och knäprotesoperationer, ryggkirurgi samt operationer vid bröst- och tjocktarmscancer.

Enligt förslaget ska viss flexibilitet vara möjlig i fråga om det antal som anges i förordningen, om specialupptagningsområdet anser att det är nödvändigt att trygga brådskande tillgång till tjänster inom sitt område på grund av befolkningens servicebehov och avstånden mellan jourmottagningarna. Vid sjukhuset ska då finnas jour dygnet runt inom specialiteten, och sjukhuset ska kunna säkerställa verksamhetens kvalitet, patientsäkerheten, kompetensen och vården som en helhet i samarbete med det sjukvårdsdistrikt som är huvudman för universitetssjukhuset. I överensstämmelse med hälso- och sjukvårdslagen ska det avtalas om saken i specialupptagningsområdets avtal om ordnande av specialiserad sjukvård.

Krävande operationer till universitetssjukhusen

I förordningen föreskrivs det om krävande operationer och åtgärder som ska centraliseras till de fem universitetssjukhusen eller av särskilda skäl till ett sjukhus på motsvarande nivå.

Det föreslås att förordningen ändras så att krävande operationer och åtgärder som sällan behöver utföras i fortsättningen ska centraliseras regionalt till de fem universitetssjukhusen. Sådana operationer och åtgärder som det årligen utförs färre än 200 av i Finland ska enligt förslaget centraliseras till universitetssjukhusen.

Gemensam kompetens inom flera olika specialiteter vid en stor enhet förbättrar resultaten. Studier har visat att stora sjukhus har bättre möjligheter att sköta sällsynta och allvarliga komplikationer.

Finskspråkiga remissyttranden kan lämnas fram till den 18 februari 2020. Det svenskspråkiga remissmaterialet blir klart senare. Tidsfristen för att lämna svenskspråkiga remissyttranden förlängs i motsvarande utsträckning.

Ändringarna avses träda i kraft den 1 juni 2020.

Ytterligare information

Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295 163 384, [email protected] (anträffbar 30–31.12)

Tuija Kumpulainen, direktör, tfn 0295 163 280, [email protected] (anträffbar fr.o.m. 2.1, skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)

Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385, [email protected] (anträffbar fr.o.m. 8.1)

 
Sivun alkuun