Hyppää sisältöön

Arbetsgivarens arbetarskyddsförpliktelser preciseras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 14.23
Pressmeddelande 24/2023

Arbetsgivarens arbetarskyddsförpliktelser preciseras genom ändringar i arbetarskyddslagen. Syftet med lagen är att främja möjligheterna för dem som fyllt 55 år att orka i arbetet och minska tidigt utträde ur arbetslivet. Genom lagändringarna strävar man efter att förebygga arbetsoförmåga och förbättra arbetstagarnas möjligheter att upprätthålla sin arbetsförmåga och arbeta längre.

Arbetsgivarens omsorgsplikt preciseras

Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet preciseras. Arbetsgivaren ska beakta att arbetstagarens personliga förutsättningar kan kräva individuella arbetarskyddsåtgärder. Ändringen förtydligar att de allmänna arbetarskyddsåtgärderna inte alltid är tillräckliga för att trygga enskilda arbetstagares säkerhet och hälsa.  

Arbetsgivarens skyldighet att vidta individuella åtgärder gäller arbetstagare som har en personlig förutsättning som är av betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Arbetsgivaren ska beakta att människor har olika förutsättningar att klara av arbetet och att förutsättningarna kan förändras under arbetslivets olika skeden. Det kan uppstå behov att anpassa arbetet och arbetsförhållandena till exempel på grund av individuella förändringar som beror på åldrandet.

Arbetsgivarens kontrollskyldighet preciseras så, att arbetsgivaren fortgående utöver arbetsmiljön, arbetsklimatet och säkerheten hos arbetssätten även ska ge akt på arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Kontrollskyldigheten innebär att arbetsgivaren har möjlighet att i tid upptäcka om det finns behov att vidta individuella arbetarskyddsåtgärder. 

Riskerna i anknytning till åldrande ska identifieras

Bestämmelsen om utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet ska preciseras. Åldrandet blir en av de faktorer som ska beaktas vid bedömningen av risker. Genom ändringen betonas vikten av att identifiera risker och olägenheter i anknytning till åldrande så att arbetsgivaren kan vidta de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsförhållandena med tanke på arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Bestämmelsen om undervisning och handledning preciseras så att den motsvarar det nuvarande rättsläget. Vid undervisning och handledning av arbetstagarna ska  arbetsgivaren beakta arbetstagarens personliga förutsättningar. Till dessa personliga förutsättningar som ska beaktas vid undervisning och handledning hör ung ålder och åldrande, liksom även arbetstagarens språkkunskaper eller partiellt arbetsföras individuella begränsningar eller behov. 

Både de fysiska och de psykosociala belastningsfaktorerna ska beaktas 

Lagändringen preciserar hurdana belastningsfaktorer som bör beaktas vid utredning och bedömning av riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska beakta både de fysiska belastningsfaktorerna och de belastningsfaktorer som hänför sig till arbetets innehåll, organiseringen av arbetet och arbetsgemenskapens sociala funktion.  

Med de belastningsfaktorer som hänför sig till arbetets innehåll, organiseringen av arbetet och arbetsgemenskapens sociala funktion avses sådana faktorer i arbetsförhållandena som gäller den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det kan till exempel vara fråga om en alltför stor informationsmängd, för många avbrott som stör arbetet, svåra situationer i kundbemötandet, en alltför stor arbetsbörda eller brister i arbetsgemenskapens interaktion. 

Den grundläggande bestämmelsen om graviditetsskydd i arbetarskyddslagen förtydligas

Till bestämmelsen om arbete som medför särskild fara fogas ett omnämnande av arbetstagare som nyligen fött barn och arbetstagare som ammar. I och med ändringen framgår det tydligare att också dessa arbetstagare förutom de gravida arbetstagarna omfattas av bestämmelsen. I bestämmelsen införs också ett nytt bemyndigande att utfärda förordning som förbättrar möjligheterna att utfärda närmare bestämmelser om de ovannämnda arbetstagarna.

Regeringen har föreslagit att den lag som gäller ändringarna stadfästs, och republikens president stadfäste lagen torsdagen den 16 februari. Lagen träder i kraft den 1 juni 2023.

Ytterligare information:

Jenny Rintala, specialsakkunnig, tfn 02951 63421, [email protected]