Hyppää sisältöön

Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan alkuvuodesta 2024

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2023 11.24
Tiedote 57/2023

Uudessa laissa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä sekä riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä. Lisäksi säädetään henkilötietojen käsittelystä.

Nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan otetaan käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaavat pitkälti nykyisiä potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä. Vastaavien tehtävänä on muun muassa neuvoa potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään, avustaa heitä muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista. Lisäksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tulee seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja laatia siitä vuosittain selvitys toiminnan järjestäjälle.

Potilas- ja sosiaalivastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki järjestävät potilas- tai sosiaaliasiavastaavien toiminnan julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. HUS-yhtymä järjestää potilasasiavastaavien toiminnan järjestämässään ja tuottamassaan terveydenhuollossa. 

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät jatkossa järjestä potilasasiamiestoimintaa toimintayksiköissään, mutta niiden tulee jatkossakin muun muassa viestiä potilailleen mahdollisuudesta tehdä muistutus, käsitellä saapuneet muistutukset ja vastata palvelujensa omavalvonnasta. Tavoitteena on, että toiminnan keskittäminen hyvinvointialueille yhdenmukaistaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa. 

Valtio järjestää potilasasiavastaavien toiminnan valtion mielisairaaloissa, Puolustusvoimien terveydenhuollossa ja vankiterveydenhuollossa. Lisäksi Työterveyslaitos järjestää potilasasiavastaavien toiminnan tuottamissaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa.

Valvira pitää jatkossa potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista valtakunnallista rekisteriä. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa valvovat aluehallintovirastot ja Valvira, kuten nykyisinkin.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan laatua parannetaan

Potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia on nimettävä riittävästi siten, että palvelua on saatavilla potilaiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toiminnalle pitää pääsääntöisesti nimetä myös vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on muun muassa ohjata, koordinoida ja kehittää toimintaa. Tehtävissä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja tehtäväalan tuntemusta.

Potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien riippumattomuus ja puolueettomuus tulee turvata heidän hoitaessaan tehtäviään. Riippumattomuutta turvataan muun muassa sillä, että toiminta on järjestettävä erillään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvistä tehtävistä.

Kukin potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestäjä on rekisterinpitäjä järjestämisvastuulleen kuuluvan potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan asiakirjoille. 

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 14.4.2023. 

Laki tulee voimaan 1.1.2024. Tietojen dokumentointia ja rekisteröintiä koskevia säännöksiä sekä Valviran rekisteröintivelvollisuutta koskevaa säännöstä sovelletaan viimeistään 1.1.2025 alkaen. Lisäksi siirtymäsäännöksellä turvataan nykyisten potilasasiamiesten mahdollisuus jatkaa tehtävissään uusista kelpoisuusvaatimuksista huolimatta. 

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala, [email protected]
hallitusneuvos Laura Terho, [email protected]