Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Migrationsförvaltningen får en ny modern personuppgiftslag

Inrikesministeriet
8.11.2018 14.37 | Publicerad på svenska 8.11.2018 kl. 14.40
Pressmeddelande 123/2018

Avsikten är att koncentrera de bestämmelser inom migrationsförvaltningen som gäller behandlingen av personuppgifter i en ny lag. Den nya lagen ska ersätta den över 20 år gamla lagen om utlänningsregistret och komplettera Europeiska unionens dataskyddsförordning och dataskyddslagen. Regeringens proposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den lämnades till riksdagen den 8 november.

– Genom ändringarna möjliggörs nya, moderna verksamhetssätt, såsom automatiserat beslutsfattande. Dessutom minskas den byråkrati som gäller tillstånd för utländsk arbetskraft när Migrationsverket i fortsättningen centraliserat och genom en begäran kan få information från andra myndigheter. Dessa är viktiga steg i att påskynda tillståndsprocesserna, och arbetet fortsätter, berättar inrikesminister Kai Mykkänen.

Syftet med projektet är att uppdatera den föråldrade lagstiftningen så att den svarar mot dagens krav. Personuppgiftslagen ska inte längre vara bunden till register eller informationssystem utan till de ändamål för vilka personuppgifter behandlas.

Det som också är nytt är att bestämmelserna ska riktas till de situationer som kräver närmare reglering utifrån riskerna (exempelvis känsliga uppgifter) och att regleringen i sin tur ska avvecklas när detaljerade bestämmelser inte är nödvändiga.

Den föreslagna lagen möjliggör att Migrationsverket under vissa förutsättningar ska kunna fatta automatiserade beslut. Automatiserade beslut ska kunna fattas endast när ärendets art eller omfattning, kravet på lika bemötande, barnets bästa eller något annat särskilt skäl inte utgör ett hinder. När det gäller t.ex. uppehållstillstånd för arbetstagare kan automatiskt beslutsfattande i vissa situationer påskynda beviljandet av tillstånd och eventuellt också sänka priserna på tillstånd, förutsatt att tillståndsprocessen har inletts elektroniskt.

Den nya lagen ska också ta ett första steg mot ibruktagandet av fullgöranderapporter vid Migrationsverket. Fullgöranderapport är Skatteförvaltningens tjänst av vilken framgår om arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter, såsom skatterna och de lagstadgade försäkringsavgifterna och försäkringspremierna. Denna information kan utnyttjas i samband med behandlingen av uppehållstillstånd för arbetstagare. På det sättet ska arbetsgivaren inte behöva lämna samma uppgifter separat till olika myndigheter.

Under remissbehandlingen ansåg flera remissinstanser att det med tanke på tydligheten och den registrerades rättsskydd är värt att understöda koncentreringen av de bestämmelser inom migrationsförvaltningen som gäller behandlingen av personuppgifter.

Mer information om projektet (på finska)

Ytterligare information

Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 658, [email protected]

 
Sivun alkuun