Hyppää sisältöön

Uuden rahapelijärjestelmän lakiluonnos lausunnolle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2024 10.17
Tiedote

Sisäministeriö lähettää lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen uudeksi rahapelilaiksi. Rahapelijärjestelmän uudistaminen perustuu hallitusohjelmaan. Veikkaus Oy:n yksinoikeus rahapelien järjestämiseen päättyisi vedonlyöntipeleissä ja netissä pelattavissa raha-automaatti- ja kasinopeleissä. Nämä pelit avattaisiin hallitusohjelman mukaisesti kilpailulle lisenssimallilla. 

Esitys on valmisteltu sisäministeriön johdolla työryhmässä, jonka työtä ohjasi valtiosihteereistä koostunut poliittinen ohjausryhmä. Lausuntoaika päättyy 18.8.2024.

Nykyisin Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus tarjota rahapelejä Suomessa. Kuitenkin merkittävä osuus nettirahapelaamisesta kohdistuu yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle. Järjestelmän ulkopuolella toimivat yritykset tarjoavat verkon välityksellä rahapelejä, jotka eivät kuulu kansallisen sääntelyn tai viranomaisen valvonnan piiriin.

Osa rahapeleistä avattaisiin kilpailulle

Ehdotetussa laissa säädettäisiin toimiluvanvaraisesta rahapelitoiminnasta ja sen valvonnasta Suomessa. Lisenssijärjestelmä tarkoittaa mallia, jossa rahapeliyhtiöt voisivat hakea lupa- ja valvontaviranomaiselta toimilupaa rahapelien toimeenpanemiseksi Suomessa.  Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja sekä parantaa kysynnän kanavoitumista lailla säänneltyyn rahapelijärjestelmään.

Rahapelejä voisi toimeenpanna yksinoikeustoimiluvalla tai rahapelitoimiluvalla. Lisäksi rahapeleissä käytettävien peliohjelmistojen toimittaminen edellyttäisi peliohjelmistotoimilupaa. Toimiluvan haltijoiden pitäisi suorittaa vuosittain valvontaviranomaiselle valvontamaksu.

Yksinoikeustoimiluvan piiriin jäisivät raha-arpajaiset, veikkauspelit, totopelit sekä fyysiset raha-automaatit ja kasinopelit. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Veikkauksella olisi yksinoikeus esimerkiksi lottopeleihin ja raaputusarpoihin. 

Veikkaukselle jäävä yksinoikeustoiminta ja Veikkauksen kilpailluilla markkinoilla oleva toiminta eriytettäisiin eri yhtiöihin saman konsernin sisällä. Valtioneuvosto päättäisi korvauksesta, joka Veikkauksen tulisi vuosittain maksaa valtiolle yksinoikeustoimiluvasta. 

Ehdotetulla lainsäädännöllä mahdollistettaisiin valtio-omistajalle nykyistä suurempi liikkumavara tulevaisuudessa tehtäviin Veikkaus Oy:n omistusratkaisuihin. Valtiolla olisi mahdollisuus luopua osasta omistuksestaan Veikkaus Oy:ssä, jos tämä katsottaisiin tulevaisuudessa perustelluksi valtion omistaja-arvon kehityksen näkökulmasta. Ehdotettu lainsäädäntö ei automaattisesti johtaisi valtion omistuksen vähentämiseen.

Rahapelejä saisi tarjota ja markkinoida lain reunaehdoin 

Rahapelilakiin sisältyisivät säännökset pelaajien rekisteröinnistä sekä henkilöllisyyden ja asuinpaikan todentamisesta. Laissa säädettäisiin myös rahapelaamisen ikärajasta, pelitilin kautta tapahtuvasta pelaamisesta ja muusta tunnistautuneena pelaamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön keskitetty peliestorekisteri.  Sen kautta pelaaja voisi asettaa halutessaan pelieston kaikkien toimiluvanhaltijoiden tarjoamiin rahapeleihin. 

Laissa säädettäisiin myös rahapelien markkinoinnista ja sponsoroinnista sekä kielletyistä markkinointikeinoista. Toimiluvan saaneet rahapeliyhtiöt saisivat mainostaa yhtiötään ja rahapelejään eri kanavissa tietyin rajoituksin. Esimerkiksi kaupallinen yhteistyö somevaikuttajien kanssa näiden omilla tileillä ei olisi mahdollista. 

Markkinoinnin määrän, laajuuden, näkyvyyden ja toistuvuuden tulisi olla maltillista sekä välttämätöntä rahapelikysynnän ohjaamiseksi luvanvaraiseen rahapelitoimintaan. Korkean haittariskin sisältävien rahapelien ulkomarkkinointi olisi kielletty. Veikkauksen yksinoikeuteen jääviä fyysisiä raha-automaatteja ja kasinopelejä ei saisi lainkaan markkinoida. Markkinointia ei saisi kohdistaa alaikäisiin tai muutoin haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin. 

Valvonta siirtyisi uudelle virastolle 

Nykyisin rahapelitoimintaa valvoo Poliisihallitus. Jatkossa valvoja olisi valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva tuleva Lupa- ja valvontavirasto, jolle ehdotetaan monipuolisia toimivaltuuksia. Viranomainen voisi puuttua lainvastaiseen toimintaan määräämällä hallinnollisia seuraamuksia. Rahapelien toimeenpano ja markkinointi voitaisiin kieltää, toimilupa peruuttaa ja tiettyjä viranomaispäätöksiä voitaisiin tehostaa uhkasakolla. Valvontaviranomaisella olisi oikeus tehdä koeostoja laissa säädetyn valvontatehtävän hoitamiseksi.

Valvontaviranomainen voisi myös määrätä rike- tai seuraamusmaksun lainvastaisesta toiminnasta. Lisäksi viranomainen valvoisi, että toimijat noudattavat lainsäädäntöä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.

Laissa säädettäisiin myös toimilupajärjestelmän ulkopuolisen pelitarjonnan ja markkinoinnin rajoittamisesta verkko- ja maksuliikenne-estoilla. Näin kysyntää voitaisiin ohjata luvanvaraiseen pelitoimintaan ja rahapelihaittoja pystyttäisiin torjumaan paremmin. 

Rahapelilaissa säädettäisiin jatkossakin sosiaali- ja terveysministeriön tehtävästä seurata, tutkia ja arvioida rahapelejä ja niistä aiheutuvia haittoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimeenpanisi tehtäviä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannon mukaisesti. Pelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen voitaisiin myöntää valtionavustusta.

Uusi järjestelmä käyttöön vaiheittain

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025. Uusi rahapelijärjestelmä otettaisiin käyttöön porrastetusti. Rahapelien toimeenpanoon oikeuttavia toimilupia voisi hakea vuoden 2026 alusta. Luvanvarainen rahapelitoiminta voisi käynnistyä vuoden 2027 alusta. Nykyinen Veikkaus Oy harjoittaisi monopolitoimintaa vuoden 2026 loppuun saakka. Peliohjelmistotoimiluvan hakeminen olisi puolestaan mahdollista vuoden 2027 alusta. Velvollisuutta tarjota ainoastaan peliohjelmistotoimiluvan haltijan peliohjelmistoja sovellettaisiin vasta vuoden 2028 alusta.

Lisätietoja:
ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Antti Salminen, [email protected]
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected] (paikalla 3.-12.7.2024)
johtava asiantuntija Sini Lahdenperä, p. 0295 488 328, [email protected] (paikalla 3.-12.7.2024)

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio