Hyppää sisältöön

Kuudelle puhtaan energian hankkeelle lähes 100 miljoonaa euroa investointitukea

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2022 13.59
Tiedote
Suomen kestävän kasvun ohjelma

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt 4.10.2022 ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset energiainvestointitukipäätökset, joilla edistetään puhtaan energian ratkaisuja. Tukea myönnettiin kuudelle hankkeelle yhteensä 99,8 miljoonaa euroa.

Hankkeista kahdessa hyödynnetään uusiutuvaa vetyä sähköpolttoaineiden tuotannossa, kahdessa lisätään merkittävästi aurinkosähkön tuotantoa ja kahdessa sähköistetään teollisuuden prosesseja.

”Nyt tehdyillä investointipäätöksillä tuetaan suuren kokoluokan hankkeita, jotka vievät eteenpäin tulevaisuuden kotimaisia energiaratkaisuja. Nämä ovat tärkeitä sekä ilmastotavoitteiden että energiajärjestelmän kannalta. Myös yritykset hyötyvät uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Samalla kun saamme uusia ratkaisuja teollisen mittakaavan toteutukseen, myös tulevaisuuden energiahuoltovarmuutemme paranee ja fossiilisen energian käyttö vähenee entisestään”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Vantaan Energia Oy ja St1 Oy hyödyntävät uusiutuvaa vetyä sähköpolttoaineiden tuotannossa

Vantaan Energia Oy:lle myönnettiin 30,22 miljoonaa euroa uusiutuvan metaanin ja St1 Oy:lle 35,4 miljoonaa euroa uusiutuvan metanolin tuotantolaitosinvestointeihin. Molemmissa hankkeissa demonstroidaan sähköpolttoaineiden tuotantoa teollisessa kokoluokassa hyödyntämällä uusiutuvaa vetyä. Hankkeissa yhdistetään uudella tavalla uusiutuvan vedyn tuotanto, hiilidioksidin talteenotto ja metanointi- tai metanoliprosessi. Samalla hyödynnetään tuotantoprosessista syntyvä hukkalämpö.

Ilmatar Energy Oy ja Exilion Tuulihankkeet Ky lisäävät merkittävästi aurinkosähkön tuotantoa

Ilmatar Energy Oy:lle myönnettiin 19,56 miljoonaa euroa ja Exilion Tuulihankkeet Ky:lle 8,9 miljoonaa euroa aurinkosähköinvestointeihin. Hankkeissa demonstroidaan aurinkosähkön tuotantoa teollisessa kokoluokassa niin, että aurinkosähkövoima integroidaan tuulivoiman tuotantoon ja sähkön varastointiin. Ilmatar Energy Oy:n tuleva voimala on teholtaan 150 megawattia ja Exilion Tuulihankkeet Ky:n voimala 70 megawattia. Mittaluokaltaan hankkeet ovat merkittäviä, sillä Suomeen ei ole tähän mennessä rakennettu paneeliteholtaan yli 10 megawatin aurinkosähkölaitoksia. Hankkeet ovat suuria myös verrattuna Pohjoismaissa aiemmin toteutuneisiin aurinkosähköhankkeisiin.

Fiskars Finland Oy AB ja Mäkelä Alu Oy sähköistävät teollisuuden prosesseja ja vähentävät kaasun käyttöä

Fiskars Finland Oy Ab:lle myönnettiin 2,87 miljoonaa euroa ja Mäkelä Alu Oy:lle 2,85 miljoonaa euroa teollisuuden sähköistämisinvestointeihin. Hankkeissa sähköistetään tuotannon prosesseja ja vähennetään maakaasun ja nestekaasun käyttöä. Lisäksi tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi ja myös tuotannon energiatehokkuus paranee. 

Tarkemmat tiedot eri hankemuodoista sekä nyt tuetuista hankkeista oheisessa liitteessä.

Lisää tukipäätöksiä vuoden 2022 loppuun mennessä

Tuen myöntäminen perustuu hankemuotokohtaisesti tehtävään hakemusten vertailuun. Kokonaisharkinnassa on arvioitu investointien vaikuttavuutta suhteessa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Erityisesti vertailussa on tarkasteltu hankkeiden energia- ja päästövaikutuksia, kustannustehokkuutta, toteutettavuutta, hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa, teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä hankkeiden muita vaikutuksia. Hankkeet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Investointien tulee valmistua 30.6.2026 mennessä ja siksi arvioinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota hankkeiden toteutettavuuteen.

Myös muiden hakuun jätettyjen hakemusten käsittely on pitkällä ja tavoitteena on tehdä loput eli valtaosa tukipäätöksistä vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuoden 2022 myöntövaltuudesta on varauduttu tukemaan myös näitä loppuvuonna tehtäviä hankepäätöksiä. Yhteensä vuodelle 2022 varattua myöntövaltuutta on jäljellä 353 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden 2023 talousarvioehdotuksen mukaan ensi vuodelle on varattu 30 miljoonaa euroa myöntövaltuutta uuden energiateknologian investointeihin. Haku oli käynnissä 20.12.2021–4.3.2022. Yhteensä hakuun jätettiin 86 hakemusta ja tukea haettiin 1,65 miljardia euroa.

Myös uuden energiateknologian demonstraatiotukihakemukset käsittelyssä

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tuen eli niin sanotun RRF-energiainvestointuen lisäksi tukea on voinut hakea suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin. Elokuun lopussa päättynyt haku pitää sisällään myös vetyhankkeet. Suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin on vuonna 2022 rahoitusta jaossa yhteensä noin 153 miljoonaa euroa.
 
Tiedote: 31 uutta hakemusta suuriksi uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiksi  
 
Investointikustannuksiltaan alle 5 miljoonan euron energiainvestointeihin voi hakea energiatukea Business Finlandilta. Kyseessä on jatkuva haku.
 
Lisätietoja Business Finlandin myöntämästä energiatuesta

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 0295 047 405
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 029 506 4815
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p, 029 504 7054

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU