Hyppää sisältöön

Lakiesitys takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä ja sähkölaskujen maksuaikojen pidennyksestä eduskuntaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2023 12.26
Tiedote
Sähköjohdot talvella

Valtioneuvosto antoi 31.1.2023 eduskunnalle esityksen, joka sisältää ehdotukset laiksi takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä, sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta. Lisäksi väliaikaisia muutoksia ehdotetaan tuloverolakiin, sähkötuesta annettua lakiin ja lakiin Energiavirastosta.

Ehdotetuilla laeilla pyritään tukemaan kuluttajia poikkeuksellisen korkeiden sähkön hintojen aiheuttamassa haastavassa taloudellisessa tilanteessa sekä tukemaan kuluttajien ja sähkön vähittäismyyjien muiden asiakkaiden kykyä maksaa sähköenergialaskut. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen, ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sähköhyvityksen määrä perustuisi vuoden 2022 marras- ja joulukuun sähköenergian kulutukseen ja loppukäyttäjän sähköenergian hintaan marras- ja joulukuussa 2022 sekä tammikuun 2023 aikana. Sähköhyvitystä maksettaisiin laskennallisesti neljän kuukauden ajalta siten, että se olisi kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa. 

Sähköhyvitystä voitaisiin maksaa niille loppukäyttäjille, joiden sähkönmyyntisopimuksen mukainen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus. Sähköhyvitys maksettaisiin loppukäyttäjille pääsääntöisesti sähkön vähittäismyyjän sähköenergialaskuun tekemänä hyvityksenä. . 

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys maksettaisiin käyttöpaikkakohtaisesti niille loppukäyttäjille, joille sähkön vähittäismyyjä toimittaa sähköenergiaa välittömästi jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta ja joiden sähkönmyyntisopimus on yksilöity henkilötunnuksella. 

Ehdotetulla sähkölaskujen maksuaikojen pidennyksellä pyritään osaltaan tukemaan kotitalouksien ja yritysten kykyä maksaa talvikuukausien kulutukseen perustuvat sähköenergialaskunsa. Sähkön vähittäismyyjien tulisi asiakkaansa pyynnöstä myöntää lisämaksuaikaa 1.1.–30.4.2023 tapahtuneeseen sähköenergian kulutukseen liittyville sähköenergialaskuille. 

Kuluttaja-asiakkaille lisämaksuaikaa tulisi myöntää enintään 120 päivää kunkin laskun alkuperäisestä eräpäivästä. Pyyntö lisämaksuajasta tulisi esittää ennen laskun eräpäivää. Lisämaksuajan myöntämisestä ei saisi periä kuluja eikä lisämaksuajalta saisi periä korkoa. Elinkeinonharjoittajalle maksuaikaa tulisi myöntää yhteensä enintään 60 päivää. Elinkeinonharjoittajalta sähköyhtiö perisi lisämaksuajalta 1,53 prosentin vuosikorkoa.

Maksuaikojen pidentäminen merkitsee, että sähkön vähittäismyyjät saisivat saatavansa viiveellä. Koska tämä voi aiheuttaa myyjille likviditeettivajausta, esitetään, että niiden maksuvalmiutta tuetaan myöntämällä niille valtiontakauksia likviditeettitarpeen kattamiseksi otettavien pankki- tai työeläkevakuutusyhtiölainojen vakuudeksi.

Esitetty kertakorvausmalli ei vaikuta aiemmin päätettyihin sähkön arvonlisäveron alennukseen, verotuksen sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen. Kertaluonteinen hyvitys täydentää näitä jo säädettyjä väliaikaisia tukimuotoja.

Hallitus valmistelee sähköhyvitystä vastaavaa tukimallia asunto-osakeyhtiöille, joiden lämmitys perustuu sähköön, ja joiden lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiö. Tarkemmin tuesta ja sen ehdoista säädettäisiin myöhemmin annettavalla asetuksella.

Sähköenergialaskuille tehtyjen vähennysten kautta maksatettu hyvitys korvattaisiin sähkön vähittäismyyjille valtion budjetista. Hallitus on linjannut, että takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen kustannukset voivat olla enintään noin 400 miljoonaa euroa.

Lisätiedot: 
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, p. 0295 064 828
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, p. 0295 06 4819
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 0295 047 405