Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lakimuutos parantaa ydinlaitosten turvajärjestelyjä uusien uhkien varalta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2020 14.43
Tiedote
Kuvassa lentää vaalea nelikopteri eli drooni, jota voi käyttää myös tavaran kuljettamiseen

Valtioneuvosto lähetti 10.12.202 Tasavallan Presidentin vahvistettavaksi perjantain esittelyssä lait ydinenergialain, turvallisuusselvityslain ja kaivoslain muuttamisesta. Lait tulevat voimaan 21.12.2020.

Ydinenergialain muutoksilla varaudutaan ydinlaitoksien uusiin turvallisuusuhkiin, kuten miehittämättömien ilma-aluksien käyttöön. Lainsäädäntöä kehitetään myös vastaamaan paremmin perustuslaissa asetettuja vaatimuksia ydinlaitosten turvahenkilöstön toimintavaltuuksiin ja voimankäyttöön liittyen.

Turvajärjestelyt ovat keskeinen osa ydinenergian käytön turvallisuutta erityisesti ulkoisten uhkien torjunnassa. Toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa myös lainsäädännön on pysyttävä mukana kehityksessä.

Uusia toimintavaltuuksia droonien varalle ja koirien käyttöön

Ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi ydinlaitosten turvahenkilöille säädetään uusia toimivaltuuksia miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumiseksi. Lisäksi ydinaineen ja ydinjätteen kuljetuksien turvajärjestelyjen sääntelyä täydennetään.

Turvahenkilöiden toimivaltuuksista, koulutuksesta ja voimankäyttövälineistä säädetään tyhjentävästi, koska niistä ei tähän mennessä ole ydinenergialaissa säädetty riittävän täsmällisesti. Toimivaltuuksia myös täydennetään esimerkiksi koiran käyttämisen suhteen.  

Muutoksen taustalla on myös turvahenkilöiden oikeusturvan parantaminen, koska heillä on laitosympäristössä merkittäviä toimivaltuuksia, jolloin myös niiden käytön edellytyksestä ja reunaehdoista tulee olla selkeät säännöt. Käytännössä säännökset eivät merkitse merkittävää muutosta nykytilanteeseen.

Turvallisuusselvityksien ala laajenee ja lääkärille ilmoitusoikeus

Turvallisuusselvityslakia laajennetaan sen osalta, keille ydinlaitosten toimintaan liittyville henkilöille ns. suppea turvallisuusselvitys voidaan tehdä. Säännös koskee jatkossa myös ydinjätteiden kuljetuksia ja tilanteita, joissa laitoksen suunnitteluun tai rakentamiseen osallistuva henkilö ei fyysisesti vieraile ydinlaitosalueella. Lisäksi ydinenergialakiin tulee velvoite turvallisuusselvitysten tekemisestä tietyissä tilanteissa.

Lakimuutoksessa kiinnitetään myös huomiota sisältä päin tulevaan uhkaan, joka voi aiheutua luvanhaltijan oman henkilöstön toiminnasta. Lakiin lisätään uusi säännös turvahenkilöiden ja laitoksen valvomohenkilöstön vuosittaisista terveystarkastuksista. Tarkastuksilla varmistetaan turvallisuuden kannalta keskeisten henkilöiden soveltuminen tehtäviinsä terveydentilansa puolesta.

Lisäksi lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö saa oikeuden tehdä ilmoituksen ydinlaitoksen luvanhaltijalle, Säteilyturvakeskukselle ja poliisille, jos hän perustellusta syystä katsoo, että henkilö ei sovellu hoitamaan tehtäviään ja voi olla vaaraksi ydin- tai säteilyturvallisuudelle.

Julkista kuuluttamista ja hallintoasioiden muutoksenhakua yhdenmukaistetaan

Ydinenergialain ja kaivoslain säännöksiä yhdenmukaistetaan muuttuneiden julkista kuuluttamista ja hallintoasioiden muutoksenhakua koskevien yleislakien kanssa.

Ydinenergialain kuuluttamisen osalta käytäntö muuttuu niin, että kuulutuksen tulee olla nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Kaivoslain osalta teknisluonteisten uudistusten lisäksi korvataan lupapäätösten julkipanomenettely kuulutusmenettelyllä ja laajennetaan lupapäätöksestä tiedotettavien toimijoiden joukkoa.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Iida Huhtanen, TEM, puh. 029 504 7346
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035

 
Sivun alkuun