Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi EU:n valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperinnästä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2024 10.29
Tiedote
Kuvassa on korkea pino kolikoita.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperinnästä. Lausuntoja voi antaa ajalla 12.3.-23.4.2024.

Kyseessä olisi uusi laki. Sen säätämisen taustalla on periaate siitä, että EU:n valtiontukisääntöjen vastaiset tuet on aina perittävä takaisin tuen saajalta. Kansallisen viranomaisen on toimittava takaisinperinnässä oma-aloitteisesti. 

Valtiontukia voivat myöntää Suomessa valtion viranomaiset, paikallisviranomaiset sekä tietyissä erityistilanteissa myös rahoituslaitokset ja julkisyhteisön omistamat ja niiden kontrolloimat yhtiöt. 

Uusi laki korjaisi nykytilan puutteet ja varmistaisi yhdenmukaisen kohtelun

Uuden lain tarkoitus on, että vastedes tukiviranomaiset soveltaisivat valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperinnässä yhdenmukaisesti EU-oikeuden mukaisia edellytyksiä. Samalla varmistettaisiin tuensaajien ja tukiviranomaisten yhdenmukainen kohtelu.

Suomessa ei ole ollut valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperintää koskevaa yleistä säädöstä. Uusi laki antaisi kansalliselle viranomaiselle valtuudet takaisinperintään myös silloin, kun kyse on valtiontukisääntöjen vastaisesta tuesta, mutta komissio ei ole antanut tuesta takaisinperintäpäätöstä.

Ehdotettu laki sisältäisi EU:n valtiontukisääntöjen keskeiset määritelmät, velvollisuuden takaisinperintään, toimivaltaisen viranomaisen määritelmän, poikkeukset takaisinperinnästä, tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet, muutoksenhaun, vanhentumisen sekä virka-avun. 

Laki korvaisi vuodelta 2001 peräisin olevan lain eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta (300/2001). Voimassa olevan lain säännökset siirtyisivät kuitenkin uuteen lakiin. Ongelmana on ollut, että voimassa olevan lain säännökset soveltuvat ainoastaan komission takaisinperintäpäätöksen täytäntöönpanoon. Soveltuvan takaisinperintäsäädöksen puuttumisen vuoksi on ilmennyt ongelmia muun muassa uusien kansallisten tukiohjelmien saamisessa voimaan. On myös tunnistettu kuntien ja rahoituslaitosten takaisinperintätilanteita, joihin ei voida soveltaa mitään lainsäädäntöä. 

Samassa yhteydessä lisättäisiin myös kuntalakiin ja hyvinvointialueesta annettuun lakiin viittaussäännökset, joiden mukaan valtiontukisääntöjen vastaisten tukien takaisinperinnästä säädettäisiin ehdotetussa laissa. Nykyisin takaisinperinnän mahdollistavaa säännöstä ei ole kuntalaissa tai hyvinvointialuelaissa. 

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuslakia siten, että lain 21 §:n lisättäisiin viittaus ehdotettuun lakiin.

Uusi laki valtiontukien takaisinperinnästä ja sen yhteydessä muutettavat muut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Lisätiedot:

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026
erityisasiantuntija Elisa Fagerström, TEM, p. 029 504 7064