Hoppa till innehåll

Begäran om utlåtande: utkast till regeringens proposition om återkrav av stöd som strider mot EU:s regler om statligt stöd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2024 10.29
Pressmeddelande
Kuvassa on korkea pino kolikoita.

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till återkrav av stöd som strider mot EU:s regler om statligt stöd. Utlåtanden kan lämnas in under tiden 12 mars–23 april 2024.

Det är fråga om en ny lag. Bakgrunden till att den stiftades är principen att stöd som strider mot EU:s regler om statligt stöd alltid ska återkrävas av stödmottagaren. Den nationella myndigheten ska agera på eget initiativ vid återkrav. 

Statligt stöd kan i Finland beviljas av statliga myndigheter, av lokala myndigheter samt i vissa särskilda situationer också av finansiella institut och av bolag som ägs och kontrolleras av offentliga samfund. 

Den nya lagen avhjälper bristerna i nuläget och säkerställer en enhetlig behandling

Syftet med den nya lagen är att stödmyndigheterna på ett enhetligt sätt ska tillämpa förutsättningarna enligt EU-rätten vid återkrav av stöd som strider mot reglerna om statligt stöd. Samtidigt säkerställs att stödmottagarna och stödmyndigheterna behandlas enhetligt.

I Finland har det inte funnits någon allmän författning om återkrav av stöd som strider mot reglerna om statligt stöd. Den nya lagen ger den nationella myndigheten befogenheter att återkräva stödet också när det är fråga om stöd som strider mot reglerna om statligt stöd, men kommissionen inte har fattat något beslut om återkrav av stödet.

Den föreslagna lagen innehåller centrala definitioner av EU:s regler om statligt stöd, skyldighet att återkräva stöd, definition av behörig myndighet, undantag från återkrav, rätt att få information och utföra inspektioner, ändringssökande, preskription samt handräckning. 

Lagen ersätter lagen från 2001 om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001). Bestämmelserna i den gällande lagen överförs dock till den nya lagen. Problemet har varit att bestämmelserna i den gällande lagen endast är tillämpliga på verkställigheten av kommissionens beslut om återkrav. På grund av avsaknaden av en lämplig bestämmelse om återkrav har det uppstått problem bland annat när det gäller att sätta nya nationella stödordningar i kraft. Man har också identifierat situationer med återkrav av kommuner och finansiella institut på vilka ingen lagstiftning kan tillämpas. 

Samtidigt fogas också till kommunallagen och lagen om välfärdsområden enligt förslaget hänvisningsbestämmelser, enligt vilka bestämmelser om återkrav av stöd som strider mot reglerna om statligt stöd finns i den föreslagna lagen. För närvarande finns det ingen bestämmelse som möjliggör återkrav i kommunallagen eller lagen om välfärdsområden. 

Dessutom föreslås det att statsunderstödslagen ändras så att det till 21 § fogas en hänvisning till den föreslagna lagen.

Den nya lagen om återkrav av statligt stöd och övriga lagar som ändras i samband med den avses träda i kraft den 1 januari 2025.

Mer information:

Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026
Elisa Fagerström, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7064