Hyppää sisältöön

Uusi asetus päivittää energiatuen myöntämisen ehdot vuosina 2023–2027

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2023 14.02
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 2.3.2023 asetuksen, joka määrittelee energiatuen myöntämisen yleiset ehdot vuosina 2023–2027. Siinä säädetään muun muassa energiatuen kohdentumisesta, tuen myöntämisen edellytyksistä, enimmäistukitasoista ja energiatuen maksamisen edellytyksistä.

Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uuden energiateknologian kaupallistumista sekä vähentää energian tuotannon ja käytön ympäristö- ja ilmastohaittoja. Uusi asetus on voimassa 2.3.2023 - 31.12.2027. Se vastaa sisällöltään pääosin vuosina 2018–2022 voimassa ollutta energiatukiasetusta.

Energiatukea voidaan myöntää uusiutuvan energian tuotantoa, energiatehokkuutta tai muutoin energiajärjestelmän vähähiilisyyttä edistäviin investointi- ja selvityshankkeisiin, jos tuella voidaan katsoa olevan kannustava vaikutus. Lisäksi tukea voidaan myöntää myös hukkalämmön hyödyntämistä edistäville hankkeille ja Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille hankkeille. 

Energiatukea kohdistetaan entistä enemmän uuden teknologian hankkeisiin

Uudessa asetuksessa otetaan huomioon hallituksen kesäkuussa 2022 antaman ilmasto- ja energiastrategian linjaukset ja hallitusohjelman kirjaukset. Keskeisinä tavoitteina on ollut tuen kohdistaminen entistä enemmän uuden teknologian hankkeisiin, sekä hallinnollisen rasitteen vähentäminen esimerkiksi asettamalla hankekoolle alaraja. Lisäksi esimerkiksi muuhun kuin polttoon perustuvien teknologioiden sekä energian varastointiin liittyvien hankkeiden tukemista on selkeytetty.

Tukea myönnetään etenkin tulevaisuuden energiaratkaisuihin, jotka parhaiten edistävät pitkän aikavälin kansallisten ja EU:ssa asetettujen energiapoliittisten tavoitteen saavuttamista ja EU:n energiatehokkuustavoitteen toteutumista. 

Tukea myönnetään hankkeille, jotka toteutuessaan vähentävät Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, mutta jotka ilman tukea jäisivät toteuttamatta. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä.

Energiatukeen varattu tälle vuodelle yli 250 miljoonaa euroa 

Energiatukea voidaan myöntää valtion talousarvion ja siihen sisältyvän valtuutuksen mukaisesti. Esimerkiksi eduskunnan hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa tätä tarkoitusta varten on varattu yhteensä 253,1 miljoonan euron määräraha energiatuen momentille 32.20.41. 

Tuen myöntämisestä päättävät työ- ja elinkeinoministeriö sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finland asetuksessa asetettujen raja-arvojen perusteella.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM, p, 0295 047 067