Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ny förordning uppdaterar villkoren för beviljande av energistöd åren 2023–2027

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 14.02
Pressmeddelande
Grön energi symboler

Statsrådet utfärdade den 2 mars 2023 en förordning som fastställer de allmänna villkoren för beviljande av energistöd åren 2023–2027. I den finns bestämmelser om bland annat riktandet av energistöd, förutsättningarna för beviljande av stöd, de maximala stödnivåerna och förutsättningarna för utbetalning av energistöd.

Det centrala målet för energistödet är att främja kommersialiseringen av ny energiteknik samt att minska miljö- och klimatskadorna av produktionen och användningen av energi. Den nya förordningen gäller från och med den 2 mars 2023 till och med den 31 december 2027. Den motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den förordning om energistöd som gällde 2018–2022.

Energistöd kan beviljas för investerings- och utredningsprojekt som främjar produktionen av förnybar energi, energieffektiviteten eller energisystemets koldioxidsnålhet i övrigt, om stödet kan anses ha en stimulanseffekt. Stöd kan dessutom beviljas för projekt som främjar användningen av spillvärme och viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse. 

Energistöd riktas i allt större utsträckning till projekt som inbegriper ny teknik

I den nya förordningen beaktas riktlinjerna för regeringens klimat- och energistrategi från juni 2022 och anteckningarna i regeringsprogrammet. De centrala målen har varit att i allt högre grad rikta stödet till projekt som inbegriper ny teknik samt att minska den administrativa bördan till exempel genom att fastställa en nedre gräns för projektstorleken. Dessutom har stödet till t.ex. teknik som baserar sig på annat än förbränning och projekt som hänför sig till lagring av energi förtydligats.

Stöd beviljas framför allt för framtida energilösningar som bäst främjar uppnåendet av de nationella energipolitiska målen och EU:s energipolitiska mål på lång sikt och uppnåendet av EU:s energieffektivitetsmål. 

Stöd beviljas för projekt som, om de genomförs, minskar växthusgasutsläppen i Finland men som inte skulle genomföras utan stöd. Målet är också att minska de tekniska och ekonomiska riskerna i anslutning till förnybar energi och ny energiteknik.

I år har ett anslag på över 250 miljoner euro reserverats för energistöd

Energistöd kan beviljas i enlighet med statsbudgeten och bemyndigandet i den. Till exempel i den budget för 2023 som riksdagen godkänt har det för detta ändamål reserverats ett anslag på sammanlagt 253,1 miljoner euro under moment 32.20.41 för energistöd. 

Beslut om beviljande av stöd fattas av arbets- och näringsministeriet och av innovationsfinansieringsverket Business Finland utifrån de villkor som anges i förordningen.

Mer information:
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7067

 
Tillbaka till toppen