Hyppää sisältöön

Euroopan komissio haluaa tehostaa jätevesien käsittelyä 

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2022 13.49
Tiedote

EU:n komissio julkaisi eilen 26.10. lainsäädäntöehdotuksen yhdyskuntajätevesidirektiivin muuttamisesta. Ehdotuksessa halutaan tehostaa ravinteiden puhdistamista jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla ja pienissä asutustaajamissa. Lisäksi komissio ehdottaa uusia mikroepäpuhtauksia ja mikromuovien seurantaa koskevia vaatimuksia. Muutosehdotuksilla halutaan edistää vesien hyvää tilaa ja ihmisen terveyttä ja ympäristönsuojelua sekä kustannustehokkaampaa yhdyskuntajätevesien käsittelyä. 

Yhdyskuntajätevesidirektiivi (1991) koskee yhdyskuntajätevesien keräilyä, käsittelyä ja vesistöön johtamista tavoitteena erityisesti ympäristönsuojelu. Uudella direktiiviehdotuksella pyritään myös hillitsemään ilmastonmuutosta, tehostamaan laitosten energiatehokkuutta sekä edistämään ravinteiden kierrätystä.

Direktiivin muutosehdotuksessa esitetään laajennettua tuottajavastuujärjestelmää lääke- ja kosmetiikkateollisuudelle, joiden tuotteiden käytön myötä päätyy mikroepäpuhtauksia yhdyskuntajätevesiin. Uusi laajennettu tuottajavastuujärjestelmä velvoittaisi tietyin edellytyksin tuottajat osallistumaan mikroepäpuhtauksien poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Myös jätevesien käsittelyn tarkkailua, raportointia ja toiminnan tulosten viestintää kansalaisille halutaan parantaa.

Yhdyskuntajätevesien käsittelyn energiatehokkuutta olisi parannettava niin, että tavoitteena olisi energianeutraalius vuoteen 2040 mennessä. 

Osana lakiehdotuspakettia komissio esittää muutoksia myös ympäristönlaatunormidirektiivin vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden luetteloon. Ympäristönlaatunormi kuvaa aineen pitoisuutta, jonka ylittäminen heikentää vesiympäristön tilaa. Osalle nykyisen direktiivin aineista on ehdotettu ympäristönlaatunormin muutosta ja aineluetteloon on ehdotettu yli 20 uutta ainetta, jotka ovat pääasiassa lääkeaineita ja kasvinsuojeluaineita. 

Nykyisen pohjavesidirektiivin liitteisiin komission esittää lisättäväksi uusia EU-tason ympäristönlaatunormeja muun muassa lääkeaineille ja PFAS-aineille (fluoratut orgaaniset yhdisteet). Direktiivin muutoksen myötä myös pohjavesille esitetään sitovaa ns. tarkkailulistamenettelyä uusille pohjavettä mahdollisesti pilaaville aineille. Tämä merkitsee, että jäsenvaltioilla tulee olla tietty määrä tarkkailupaikkoja, joissa kerätään tietoa uusista vesien tilaa heikentävistä aineista.

Lisäksi ehdotuksen mukaan vesien tilan arvioinnissa voitaisiin hyödyntää jatkossa myös kaukokartoitusta ja muita innovatiivisia menetelmiä.  

Lisätietoja:

Yhdyskuntajätevesidirektiivin muutos: Milka Parviainen, erityisasiantuntija, p. 029 525 0037, [email protected]

Pohjavesidirektiivin ja ympäristölaatunormidirektiivin muutokset: Juhani Gustafsson, ympäristöneuvos, p. 029 525 0338, [email protected]