Hyppää sisältöön

Arviointineuvosto kaivoslaista: Tavoitteiden vertaaminen kustannuksiin on työlästä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.6.2022 12.18
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi kaivoslaiksi. Esitysluonnoksessa on tunnistettu olennaiset vaikutuslajit, mutta jää epäselväksi, kuinka suuri muutos ehdotuksilla saavutetaan suhteessa kaivosten nykyiseen ympäristönsuojelun tasoon. Vaikutuksia taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden väliseen tasapainoon ei kuvata riittävästi, eikä tavoitteita pystytä vertaamaan kustannuksiin.

Esityksessä ehdotetaan kaivoslakia muutettavaksi. Esityksen tavoitteena on tehdä kaivoslain ja työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvia ympäristönsuojelua parantavia säännöksiä. Esityksessä ehdotetaan myös paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamista. Varaussääntelyyn esitetään useita muutoksia, kuten varausaluetta koskevan veronluonteisen maksun käyttöönottoa ja varausajan lyhentämistä. 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiluonnoksesta saa käsityksen asian valmistelusta ja keskeisistä ehdotuksista. Lakiehdotuksessa ei kuitenkaan riittävästi taustoiteta sitä, että kaivostoiminta tuottavana elinkeinotoimintana tukee hyvinvointia tuottamalla työtä ja monille tuotteille välttämättömiä raaka-aineita. Raaka-aineiden hyödyntäminen kuitenkin rasittaa ympäristöä. Lähtökohta, joka valitaan mineraalien hyödyntämiselle, vaikuttaa epäsuorasti myös maanomistajien asemaan. Arviointineuvosto katsoo, että lakiluonnoksessa tulisi kuvata tarkemmin taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen tavoitteiden välisiä painotuksia ja tuoda selkeämmin esille, vahvistetaanko kahta jälkimmäistä tavoitetta ensimmäisen kustannuksella.  

Lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelun tilaa. Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnos ei anna riittävää käsitystä siitä, kuinka suurta muutosta ympäristönsuojeluun tavoitellaan tai minkälainen muutos olisi odotettavissa suomalaiseen kaivostuotantoon suhteessa kaivosmineraalien tuotannossa kilpaileviin maihin. 

Nykytilan kuvauksessa ei ole esitetty riittävästi toimialan haasteita. Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut, joten lakiluonnokseen tulisi lisätä kuvaus Ukrainan ja Venäjän sodan vaikutuksesta kaivosmineraalien kysyntään ja tarjontaan sekä kaivosalan merkityksestä huoltovarmuuteen. Lakiluonnoksessa voisi tarkentaa myös kaivosalan merkitystä energiamurroksessa. Arviointineuvosto katsoo, että lakiluonnoksessa tulisi lisäksi antaa tarkempi arvio esityksen ilmastovaikutuksista. Lakiluonnoksesta jää epäselväksi, voiko kaivosinvestointien vähentymisellä olla merkitystä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Lakiluonnoksessa tulisi yksilöidä ne perusoikeudet, joihin esitys vaikuttaa ja selvittää lainmuutoksen vaikutukset kunkin perusoikeuden osalta erikseen. Lisäksi tulisi konkretisoida vaikutuksia alkuperäiskansojen oikeuksiin. Esityksestä ei ilmene riittävän selkeästi, miten saamelaisten asema alkuperäiskansana paranisi nykyisestä.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen laiksi kaivoslain muuttamiseksi (TEM090:00/2019).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston varapuheenjohtaja Leena Linnainmaa p. 050 3561183 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.