Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto suurten konsernien vähimmäisveroesityksestä: vaikutuksia tarkennettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.9.2023 10.04
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle esitysluonnoksesta suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi. Liikkumavara kansallisessa implementoinnissa ja vaikutukset julkiseen talouteen käyvät ilmi esitysluonnoksesta. Vaikutuksia yritysten hallinnolliseen taakkaan ja kustannuksiin tulisi arvioida tarkemmin.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan pantavaksi täytäntöön neuvoston direktiivi (EU) 2022/2523 monikansallisten konsernien ja suurten kotimaisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa, joka pohjautuu OECD:n sääntelyyn. Direktiivi pantaisiin täytäntöön säätämällä konsernien minimiverotuksesta erillisessä laissa suurten konsernien vähimmäisverosta. Suomen nykyiseen verojärjestelmään verrattuna kyseessä olisivat täysin uudenlaiset verot.

Esitysluonnoksessa on käsitelty hyvin taustaa, tavoitteita ja ehdotuksia. Myös ehdotetun sääntelyn piiriin kuuluvia konserneja, potentiaalista verovajeen määrä ja esityksen verotuottoja kasvattavaa vaikutusta on kuvattu. 

Ehdotusten vaikutukset Suomen verotulojen kannalta ovat vähäiset, mutta uusi verosääntely ja siihen liittyvät laskentavaatimukset lisäävät merkittävästi yritysten hallinnollista taakkaa.  Arviointineuvosto katsoo, että hallinnollisen taakan kokonaismäärää tulisi arvioida sääntelytaakkalaskurin avulla. Vaikutuksia konserneihin voisi konkretisoida esimerkkien avulla, jos mahdollista. 

Veroista ei olisi mahdollista saada Verohallinnon ennakkoratkaisua ainakaan alkuvaiheessa. Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi kuvata yritysten mahdollisuuksia ennakoida vaatimuksia ja saada neuvontaa lain soveltamisesta ja tulkinnasta. Myös kansainvälisen yhteistyön onnistumiseen liittyvät riskit olisi hyvä tunnistaa. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu esityksestä suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi (hankenumero: VM036:00/2023), jonka valtiovarainministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 22.9.2022. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Birgitta Hämäläinen, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 676 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.