Hyppää sisältöön

Arviointineuvosto: työperusteisen oleskeluluvan palkkarajan vaikutuksia yrityksille selkeytettävä

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 12.4.2024 12.05
Tiedote

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle lakiehdotuksesta ulkomaalaislain muuttamisesta. Lakiehdotuksesta puuttuu kuvaus nykytilasta ja sen arvioinnista, jolloin lakiehdotuksen perusteella ei saa selvää käsitystä lainmuutoksen tarpeesta. Vaikutuksia yrityksille, julkiselle taloudelle sekä työperusteisen oleskelu- ja jatkoluvan hakijoille tulisi tarkentaa.

Lakiehdotuksessa ulkomaalaislakiin lisättäisiin työntekijän oleskelulupaan erillinen tuloraja (palkkaraja), jonka euromääräinen taso määriteltäisiin valtioneuvoston asetuksella. Palkkaraja ei saisi tarpeettomasti rajoittaa työvoiman saatavuutta, ja sen olisi oltava linjassa työperusteista maahanmuuttoa tarvitsevien alojen työehtosopimusten kokoaikaisesta työstä maksettavien vähimmäispalkkojen kanssa. Palkkaraja asetettaisiin 1600 euroon.

Lakiehdotuksesta saa käsityksen esityksen myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista työllisyyteen ja työvoiman saatavuuteen. Vaikutusarvioissa on kuvattu toimialoja, joihin esityksen kielteiset vaikutukset voivat kohdistua. Lakiehdotuksessa on hyödynnetty hyvin tutkimus- ja tilastotietoa.

Lakiehdotuksesta on hankalaa saada käsitystä lainmuutoksen tarpeesta, sillä esityksestä puuttuu kuvaus nykytilasta ja sen arvioinnista. Ehdotuksen olennaisia vaikutuksia voisi kirkastaa esimerkiksi laatimalla yhteenvedon, taulukon tai tiivistelmän näistä vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä.

Lakiehdotuksessa on kuvattu palkkarajan mahdollisia kielteisiä vaikutuksia yrityksille, mutta yritysvaikutusten suuruusluokkaa voisi vielä kuvata tarkemmin. Lisäksi esityksessä tulisi käsitellä palkkarajaan liittyviä epävarmuuksia. Millaiset mahdollisuudet yrityksillä on ennakoida palkkarajan muutoksia? Miten usein palkkaraja voisi käytännössä muuttua?

Lakiehdotuksesta ei saa käsitystä julkiseen talouteen kohdistuvien vaikutusten todellisesta suuruusluokasta, sillä arviot keskittyvät henkilötason elinkaarivaikutuksiin. Ehdotuksen vaikutuksia julkiseen talouteen tulisi selkeyttää kuvaamalla tarkemmin vaikutusten euromääräistä suuruusluokkaa esimerkiksi vuositasolla. 

Lakiehdotuksessa tulisi kuvata tarkemmin vaikutuksia työperusteista oleskelulupaa tai jatkolupaa hakeville ulkomaalaisille. Millaisia vaikutuksia esityksellä on epätyypillisessä työsuhteessa olevaan työntekijään tai sellaiseen työntekijään, jonka työtä ei tehdä työsuhteessa?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu ulkomaalaislain 71 ja 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: TEM076:00/2023), jonka työ- ja elinkeinoministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 28.3.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.